ม.อ.ตรัง จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลิต “ไม้กวาดเรียกทรัพย์” เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับตำบลในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการไม้กวาดเรียกทรัพย์เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับตำบลในจังหวัดตรัง (U2T for BCG ระยะที่ 3) ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง วัดในชุมชน บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้มอบชุดอุปกรณ์ต้นแบบมากกว่า 10 ชุด ให้กับเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง พระอาจารย์วัดน้ำผุด ผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง และกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลปากแจ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง หัวหน้าโครงการฯ…

Continue Readingม.อ.ตรัง จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลิต “ไม้กวาดเรียกทรัพย์” เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับตำบลในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1

หลักสูตร FIRM ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

หลักสูตรการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง (FIRM) ม.อ.ตรัง ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์และงานรับนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่โรงละคร อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และ ดร.ชัยยา น้อยนารถ อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง ที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยได้ให้การแนะนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หลักสูตรที่เปิดสอน การรับนักศึกษา และให้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ ที่นำไปต่อยอดในอนาคต…

Continue Readingหลักสูตร FIRM ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

นักศึกษา หลักสูตร Business English จัดโครงการ Open Eyes, Open Mind  เปิดโลกภาษาอังกฤษในชีวิตการทำงาน  

วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์เจนใจ นิพัทธมานนท์ ดร.สติมา โรจนวงศ์ชัย อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารย์อภิสรา ตันตสุทธิกุล อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาในสาขาวิชา ได้จัดโครงการ Open Eyes, Open Mind – เปิดโลกภาษาอังกฤษในชีวิตการทำงาน  ปีการศึกษา 2566 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ รวมทั้งการเรียนรู้ของนักศึกษาจากสถานประกอบการจริง สร้างประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษาให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว การโรงแรม และสายการบิน โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และ โรงแรมดุสิตธานีกระบี่ บีช รีสอร์ท ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารทั้งสองสถานที่เป็นอย่างดี

Continue Readingนักศึกษา หลักสูตร Business English จัดโครงการ Open Eyes, Open Mind  เปิดโลกภาษาอังกฤษในชีวิตการทำงาน  

หลักสูตร รปศ. ม.อ.ตรัง จัดบรรยายหัวข้อ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมคณาจารย์ในสาขา ร่วมให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีนิพัทน์ ทองคำ พนักงานคดีปกครองชำนาญการ ศาลปกครองสงขลา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในหัวข้อสัมมนาเรื่อง ศาลปกครองและกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา 944-200 Administrative Procedure Law กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

Continue Readingหลักสูตร รปศ. ม.อ.ตรัง จัดบรรยายหัวข้อ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

คณาจารย์ ม.อ.ตรัง เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร ยกระดับสู่นักธุรกิจเกษตร”

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2566) ที่ห้องประชุมนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤบาล ยมะคุปต์ อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจดิจิทัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร เพื่อยกระดับสู่นักธุรกิจเกษตร” ให้แก่ 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรัง โดยมีการบรรยายในหัวข้อ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาดดิจิทัล และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการฯ เปิดเผยว่า หลักสูตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “กิจกรรมยกระดับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าและเกษตรอุตสาหกรรม…

Continue Readingคณาจารย์ ม.อ.ตรัง เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร ยกระดับสู่นักธุรกิจเกษตร”

หลักสูตร Business English คณะพาณิชยศาสต์ ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ บันไดสู่การเป็นนักแปลมืออาชีพปีที่ 6

เมื่อวันอังคารที่ 7 14 และ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการ “บันไดสู่การเป็นนักแปลมืออาชีพปีที่ 6” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ศิรสา ชลายนานนท์ นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ สำนักภาษาต่างประเทศ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการแปลข่าวการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การแปลคำบรรยายและสุนทรพจน์ การแปลเอกสารประกอบการประชุม และการแปลแบบล่าม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตอื่นๆ รวมถึงนักศึกษาและอาจารย์ต่างสถาบัน ให้ได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการแปล โดยอบรมผ่านระบบ Zoom meeting มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 228 คน รับผิดชอบโครงการโดย อาจารย์นันทนา สิทธิรักษ์ อาจารย์สุทธิดา พรจำเริญ และดร.สุดาทิพย์…

Continue Readingหลักสูตร Business English คณะพาณิชยศาสต์ ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ บันไดสู่การเป็นนักแปลมืออาชีพปีที่ 6

คณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2566) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย ดร.อภิญญา มาโนชญ์ภิญโญ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รหัส 6501) อนุสาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ (รหัส 650125) และ ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา มาโนชญ์ภิญโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิณี…

Continue Readingคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ม.อ.ตรัง จับมือ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง Trang Unet ลงนาม MOU ทางวิชาการ ครั้งที่ 3

Continue Readingม.อ.ตรัง จับมือ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง Trang Unet ลงนาม MOU ทางวิชาการ ครั้งที่ 3

ม.อ.ตรัง มอบอุปกรณ์ต้นแบบไม้กวาดจากขวดพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากโครงการ U2T for BCG ระยะที่ 3 ให้แก่ ผู้ว่าฯ ตรัง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้มอบชุดอุปกรณ์ต้นแบบการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก จำนวน 2 ชุด ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG ระยะที่ 3) ให้แก่ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ซึ่งชุดต้นแบบดังกล่าว ประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ชิ้น ได้แก่ เครื่องตัดขวด เครื่องรีดเส้น และเครื่องพันเส้น ชุดอุปกรณ์ต้นแบบการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก เป็นผลงานต่อยอดโครงการระยะที่ 2 จากโครงการ U2T for BCG…

Continue Readingม.อ.ตรัง มอบอุปกรณ์ต้นแบบไม้กวาดจากขวดพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากโครงการ U2T for BCG ระยะที่ 3 ให้แก่ ผู้ว่าฯ ตรัง

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ม.อ.ตรัง จัด PSU Contemporary Accounting Symposium 2023

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงละคร อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางการบัญชี ปีการศึกษา 2566 Contemporary Accounting Symposium 2023 จัดโดยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ การเรียนตามหลักสูตร รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรในด้านต่างๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณาจารย์และนักศึกษาประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม

Continue Readingหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ม.อ.ตรัง จัด PSU Contemporary Accounting Symposium 2023