คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัด 2 โครงการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่โรงละคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ MY-THAI Cultural Exchange Programme 2022 และ โครงการ ASEAN Harmony 2022 โดยเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย และส่งเสริมความเข้าใจที่เกี่ยวกับอาเซียนผ่านการจัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาไทยกับต่างชาติ โดยมีนักศึกษาจากทั้งสองสถาบันเข้าร่วมกิจกรรม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และจังหวัดตรัง The…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัด 2 โครงการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง นำทัพ U2T for BCG ร่วมแสดงสินค้า ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะทำงาน U2T for BCG  ในความดูแลของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T For BCG ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนในโครงการ U2T for BCG ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชย์ศาสตร์ฯ จัดระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง นำทัพ U2T for BCG ร่วมแสดงสินค้า ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมพบหลักสูตร TCAS’66 รอบ 1/1 Portfolio (ช่วงที่ 1) ปี 2566 ผ่านระบบ Zoom

Continue Readingม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมพบหลักสูตร TCAS’66 รอบ 1/1 Portfolio (ช่วงที่ 1) ปี 2566 ผ่านระบบ Zoom

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการท่องเที่ยวชุมชน ในโครงการ U2T for BCG ตำบลโพรงจระเข้

วันนี้ (22 กันยายน 2565) ที่ อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน U2T for BCG ตำบลโพรงจระเข้ พร้อมด้วย คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ให้ความรู้ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน ตำบลโพรงจระเข้ ให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนด้านการวิเคราะห์ SWOT ของชุมชน และกิจกรรม Workshop โดยอาจารย์เทพยุดา เฝื่อคง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และอาจารย์นราภรณ์  ไชยรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการท่องเที่ยวชุมชน ในโครงการ U2T for BCG ตำบลโพรงจระเข้

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ม.อ. ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับบุคลากรวิทยาเขตตรัง ด้านการให้บริการวิชาการกับชุมชน

Continue Readingรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ม.อ. ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับบุคลากรวิทยาเขตตรัง ด้านการให้บริการวิชาการกับชุมชน

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ม.อ. เยี่ยมชมและวางแนวทางการต่อยอดโครงการ U2T for BCG และภาคีเครือข่ายโครงการฯ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ จังหวัดตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง อาจารย์บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ อาจารย์ศันสนีย์ ศรีวรเดชไพศาล และอาจารย์รัชนี ชุมนิรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง…

Continue Readingรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ม.อ. เยี่ยมชมและวางแนวทางการต่อยอดโครงการ U2T for BCG และภาคีเครือข่ายโครงการฯ

U2T for BCG ตำบลทุ่งค่าย จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการจำหน่ายสินค้า

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและต้อนรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการย่อยที่ 2 การอบรมพัฒนาทักษะการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการจำหน่ายสินค้า ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม U2T for BCG ในพื้นที่ตำบลทุ่งค่าย จังหวัดตรัง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2565  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะ 4 ด้าน คือ ทักษะการใช้สื่อออนไลน์เพื่อจำหน่ายสินค้าในแพลตฟอร์มต่างๆ ทักษะการถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอ ทักษะการแต่งภาพและตัดต่อคลิปวิดีโอ และ ทักษะการ Live ขายของแบบมืออาชีพ ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลทุ่งค่าย จังหวัดตรัง ทั้งนี้เมื่อผู้ประกอบมีทักษะเหล่านี้แล้วจะสามารถดำเนินกิจกรรมขายสินค้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น #U2T#U2TforBCG #CM#PSU#PSUTrang…

Continue ReadingU2T for BCG ตำบลทุ่งค่าย จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการจำหน่ายสินค้า

U2T for BCG กว่า 15 ตำบลในจังหวัดตรัง เข้าร่วมงาน U2T for BCG DIGITAL World to Metaverse

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล และ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ พร้อมคณะทำงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาสาพัฒนาหมู่บ้าน มากกว่า 15 ตำบลในจังหวัดตรัง เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและแพลตฟอร์มเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการ U2T for BCG DIGITAL World…

Continue ReadingU2T for BCG กว่า 15 ตำบลในจังหวัดตรัง เข้าร่วมงาน U2T for BCG DIGITAL World to Metaverse

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลนาตาล่วง ครั้งที่ 3

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลนาตาล่วง ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ เทศบาลตำบลนาตาล่วง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลนาตาล่วง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึง กิจกรรมภายในโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ตำบลนาตาล่วง ครั้งที่…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลนาตาล่วง ครั้งที่ 3

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลหนองตรุด ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลหนองตรุด จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึง กิจกรรมในโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ตำบลหนองตรุด ครั้งที่ 3 มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนใน 3 มิติ…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลหนองตรุด ครั้งที่ 3