โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ณฐ ย่าหลี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ บรรยายสรุปในประเด็นความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและบรรยาย Portfolio Work shop: ทำ Portfolio อย่างไรให้มหาวิทยาลัยในฝันตอบรับ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 90 คน

Continue Readingโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

นักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษา BKI Scholarship ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กทม. ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยนักศึกษา 3 ท่าน เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ BKI Scholarship ประจำปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 30,000 บาท ต่อคนต่อปี ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ เพ็งปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง รับทุนการศึกษาในโครงการ BKI Scholarship รุ่นที่ 5 นางสาวธิดารัตน์ ชัยพิทักษ์…

Continue Readingนักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษา BKI Scholarship ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กทม. ประจำปี 2566

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จับมือภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เกาะลิบง เล็งบูรณาการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับจังหวัดตรัง และเครือข่ายพันธกิจเพื่อสังคมของจังหวัด เพื่อรับฟังนโยบายของจังหวัดเพื่อนำมาพัฒนาการบูรณาการร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน นอกจากนั้น คณะทำงานยังได้ลงพื้นที่เกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อพบปะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะลิบง และหาโจทย์วิจัยร่วมกันกับชุมชน โดยมี นางสาวณัฐยาน์ ทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด คุณภาวัช อ๋องเจริญกฤช ประธานประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ นายอิสมาแอน เบ็ญสะอาด ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์เกาะลิบง ให้การต้อนรับและร่วมหารือกันในครั้งนี้

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ จับมือภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เกาะลิบง เล็งบูรณาการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

หลักสูตร TRM คณะพาณิชยศาสตร์ฯ เข้าดูงานระบบการบริหารจัดการและระบบงานของท่าอากาศยานตรัง

Continue Readingหลักสูตร TRM คณะพาณิชยศาสตร์ฯ เข้าดูงานระบบการบริหารจัดการและระบบงานของท่าอากาศยานตรัง

5 ทีมนักศึกษา หลักสูตร FIRM และ IDTM ม.อ.ตรัง ผ่านเข้ารอบการแข่งขันระดับประเทศ OIC InsurTech Award 2023

Continue Reading5 ทีมนักศึกษา หลักสูตร FIRM และ IDTM ม.อ.ตรัง ผ่านเข้ารอบการแข่งขันระดับประเทศ OIC InsurTech Award 2023

หลักสูตร TRM จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Soft Power Tourism” ให้ความรู้นักเรียน ม.ปลาย ในพื้นที่ จ.ตรัง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (TRM) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Soft Power Tourism” ระหว่างวันที่ 3-16 สิงหาคม 2566 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปัญญาวิทย์ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 และโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ โดยมีนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 900 คน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Soft Power Tourism” จัดขึ้นโดย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เข้าใจความสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยการใช้…

Continue Readingหลักสูตร TRM จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Soft Power Tourism” ให้ความรู้นักเรียน ม.ปลาย ในพื้นที่ จ.ตรัง

หลักสูตรภาษาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ให้แก่ครูระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ให้แก่ครูระดับประถมศึกษา จำนวน 10 คน จากโรงเรียนระดับประถมศึกษาใน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านหาดเลา  และโรงเรียนบ้านสามแยก  ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการจดจำคำศัพท์และสะกดคำศัพท์ของนักเรียน โดยมีทีมวิทยากรประกอบด้วย อ.สุทธิดา พรจำเริญ  อ.นันทนา สิทธิรักษ์ และ ดร.สติมา โรจนวงศ์ชัย จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง บรรยายให้ความรู้ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากบรรยายให้ความรู้ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 21 24 และ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมาในหัวข้อการใช้โปรแกรม Coggle, Quizlet, StudyBlue และ…

Continue Readingหลักสูตรภาษาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ให้แก่ครูระดับประถมศึกษา

นักศึกษาหลักสูตร FIRM ม.อ.ตรัง เข้ารับทุนรางวัลการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของสมาคมประกันชีวิตไทย กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง นำนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้ารับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนรางวัลการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของสมาคมประกันชีวิตไทย ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยในปีนี้มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาด้านวิชาประกันชีวิต หรือ คณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นสาขาหรือวิชาเอก) ทุนละ 10,000 บาท จำนวนทั้งหมด 2 ทุน ได้แก่ นายกิติพงษ์ ประสานสงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และนายสุรเชษฐ ศรีเปารยะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4…

Continue Readingนักศึกษาหลักสูตร FIRM ม.อ.ตรัง เข้ารับทุนรางวัลการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของสมาคมประกันชีวิตไทย กรุงเทพฯ

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือ โรงแรมเครสต์ รีสอร์ต แอนด์ พูลวิลลา และ บจ.จัดทำโดย พีดับบลิวเค ลงนาม MOU ทางวิชาการ

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2566) ที่โรงแรมอันดาคีร่า จังหวัดภูเก็ต ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นตัวแทนผู้บริหารร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา สหกิจศึกษาและฝึกงาน การบริการวิชาการ และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ นำไปสู่การเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบยั่งยืน กับสองผู้ประกอบการ ที่ได้ให้เกียรติร่วมหารือความร่วมมือ ประกอบด้วย โรงแรมเครสต์ รีสอร์ต แอนด์ พูลวิลลา (Crest Resort and Pool Villas) และ บริษัท จัดทำโดย พีดับบลิวเค จำกัด โดยที่ผ่านมาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการทั้งสองเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้มีโอกาสในการเข้าเรียนรู้ด้านการทำงานมาโดยตลอด การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ คุณสรวิทย์ หนูประเสริฐ ผู้จัดการโรงแรม เครสต์ รีสอร์ต แอนด์ พูลวิลลา…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือ โรงแรมเครสต์ รีสอร์ต แอนด์ พูลวิลลา และ บจ.จัดทำโดย พีดับบลิวเค ลงนาม MOU ทางวิชาการ

ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2566) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802)

Continue Readingทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์