หลักสูตรอังกฤษธุรกิจร่วมกับหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล จัด workshop เรื่อง “Future-Ready Content Creator”

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 หลักสูตรอังกฤษธุรกิจร่วมกับหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล จัดโครงการ "Future-Ready Creators: Fostering Digital Literacy and Content Creation through Work-Integrated Learning การพัฒนาทักษะดิจิทัลและสรรสร้างเนื้อหาในผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ที่ผสมผสานกับการทำงาน" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณนงลักษณ์ เสพคง จากเพจเหินฟ้า Channel โครงการนี้เป็นการออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาเชิงรุก (active learning) ผ่านการบูรณาการการทำงานจริง (WiL) เพื่อพัฒนา digital competence และ content creation skills ให้นักศึกษาสามารถตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล และเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานต่อไป ขอขอบคุณ พี่ๆจากเพจ เหินฟ้า Channel, รีวิวตรัง: เที่ยวตรัง ของกินเมืองตรัง, และ…

Continue Readingหลักสูตรอังกฤษธุรกิจร่วมกับหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล จัด workshop เรื่อง “Future-Ready Content Creator”

ทีมนักศึกษาบัญชี ได้ลำดับที่ 23 จาก 124 ทีม โครงการ Thailand Accounting Challenge 2024

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 Thailand Accounting Challenge 2024 โดยมีอาจารย์ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์ เป็นอาจารย์ควบคุม ทีมประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 31. นางสาวกรกนก ทวีสุขภัทรกุล2. นางสาวนัจวา หะมะ3. นางสาวสุนิษา จันทร์เอียดโดยทีมนักศึกษาบัญชี ม.อ.ตรัง ได้ลำดับที่ 23 จาก 124 ทีมหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สนับสนุนการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาบัญชี ได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางวิชาการ ด้านวิชาชีพบัญชี และแนวทางในการสร้างผลงานให้กับนักศึกษา รวมถึงสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพให้สู่ความเป็นสากลต่อไปขอบคุณข้อมูลจาก Page: หลักสูตรบัญชีขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

Continue Readingทีมนักศึกษาบัญชี ได้ลำดับที่ 23 จาก 124 ทีม โครงการ Thailand Accounting Challenge 2024

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ รับมอบทุนการศึกษา SMBC Bangkok Branch Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี พิธีมอบทุนการศึกษา SMBC Bangkok Branch Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณ Mr. Takashi Toyoda, Country Head of Thailand and General Manager of Bangkok Branch ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 6 ทุน มูลค่าทุนละ 40,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท โดยมีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ…

Continue Readingนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ รับมอบทุนการศึกษา SMBC Bangkok Branch Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาการจัดการการท่องเที่ยวจัดโครงการค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 2024

เมื่อวันที่ 27 มกราคม สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 2024 (TRM Youth Guide Staycation 2024 @PSU Trang) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของมัคคุเทศก์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าและบริการ และการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนรวมไปถึงเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวให้แก่ครู อาจารย์ และนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 100 คน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กล่าวเปิดกิจกรรม

Continue Readingสาขาการจัดการการท่องเที่ยวจัดโครงการค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 2024

หลักสูตรการเงินฯ จัดแข่งขันตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย มีนักเรียนทั่วภาคใต้เข้าร่วมกว่า 150 ทีม

วันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หลักสูตรการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงิน ภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของเยาวชน นักเรียนเกี่ยวกับศาสตร์การคำนวณและการเงิน และเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายระหว่างนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันความมั่นคงทางการเงินมีบทบาทสำคัญต่อผู้คนในสังคมทุกระดับ ที่เป็นตัวชี้วัด ในการดำเนินชีวิตของทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน องค์ความรู้ทางด้านการเงินและหลักประกันทางการเงินจึงเป็นสิ่งใกล้ตัวของประชาชนอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชน ที่กำลังเติบโตและก้าวเข้าสู่สังคมวัยทำงาน โดยมี ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม ในช่วงเช้ามีการบรรยายหัวข้อ “เงินทองของต้องรู้” โดยคุณปิยะ สุราสา รองผู้อำนวยการ CFP บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้…

Continue Readingหลักสูตรการเงินฯ จัดแข่งขันตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย มีนักเรียนทั่วภาคใต้เข้าร่วมกว่า 150 ทีม

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

มื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ห้องประชุม 2202 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ (A Pathway to an Academic Promotion) ครั้งที่ 1 "เพิ่มศักยภาพและให้คำปรึกษาการเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับ คณาจารย์ภายในคณะฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการให้กับคณาจารย์ได้เพิ่มศักยภาพและขอรับคำปรึกษาการเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการกับทีมวิทยากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร โดยมี ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

นักศึกษาศึกษาดูงานระบบสารสนเทศและระบบการผลิต ณ บริษัท วู้ดเวอร์ค

หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสารสนเทศและระบบการผลิต ณ บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้เรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และความรู้เรื่องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีกับธุรกิจจริง ขอขอบคุณ บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด ค่ะ

Continue Readingนักศึกษาศึกษาดูงานระบบสารสนเทศและระบบการผลิต ณ บริษัท วู้ดเวอร์ค

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการร่วมหารือกับวิทยาลัยเทคนิคตรัง สร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการร่วมหารือกับวิทยาลัยเทคนิคตรัง สร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาระดับ ปวช.และปชส. นำโดย นายกษิดิฎฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งสองสถาบัน โดยจะมีการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างกัน

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการร่วมหารือกับวิทยาลัยเทคนิคตรัง สร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือภายหลังลงนาม MOU บริษัท ศาลาแดง จำกัด

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือภายหลังลงนาม MOU บริษัท ศาลาแดง จำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีการนำระบบ ERP-SAP Business One แบบครบวงจร One-Stop Service มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ รวมถึงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกัน ทั้งยังมีการเปิดโอกาสฝึกประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาโดยการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานอีกด้วย

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือภายหลังลงนาม MOU บริษัท ศาลาแดง จำกัด

อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ให้บริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษตอบสนองความต้องการของโรงเรียน

***เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ต้อนรับคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยในโครงการอบรมฯครั้งนี้มีวิทยากรให้ความรู้ด้านเทคนิคการสอนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษได้แก่  ดร.นันทนา สิทธิรักษ์ จากหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ จากหลักสูตรการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบูรณาการศาสตร์เกม (Gamification) เข้าไปในการเรียนรู้ของผู้เรียน. เราใช้ Microsoft Office 365 Pro Plus สำหรับการจัดการงานและการจัดการข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยม Faculty of Commerce and Management lecturers provide academic services on English…

Continue Readingอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ให้บริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษตอบสนองความต้องการของโรงเรียน