U2T for BCG ตำบลทุ่งค่าย จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการจำหน่ายสินค้า

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและต้อนรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการย่อยที่ 2 การอบรมพัฒนาทักษะการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการจำหน่ายสินค้า ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม U2T for BCG ในพื้นที่ตำบลทุ่งค่าย จังหวัดตรัง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2565  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะ 4 ด้าน คือ ทักษะการใช้สื่อออนไลน์เพื่อจำหน่ายสินค้าในแพลตฟอร์มต่างๆ ทักษะการถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอ ทักษะการแต่งภาพและตัดต่อคลิปวิดีโอ และ ทักษะการ Live ขายของแบบมืออาชีพ ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลทุ่งค่าย จังหวัดตรัง ทั้งนี้เมื่อผู้ประกอบมีทักษะเหล่านี้แล้วจะสามารถดำเนินกิจกรรมขายสินค้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น #U2T#U2TforBCG #CM#PSU#PSUTrang…

Continue ReadingU2T for BCG ตำบลทุ่งค่าย จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการจำหน่ายสินค้า

U2T for BCG กว่า 15 ตำบลในจังหวัดตรัง เข้าร่วมงาน U2T for BCG DIGITAL World to Metaverse

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล และ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ พร้อมคณะทำงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาสาพัฒนาหมู่บ้าน มากกว่า 15 ตำบลในจังหวัดตรัง เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและแพลตฟอร์มเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการ U2T for BCG DIGITAL World…

Continue ReadingU2T for BCG กว่า 15 ตำบลในจังหวัดตรัง เข้าร่วมงาน U2T for BCG DIGITAL World to Metaverse

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลนาตาล่วง ครั้งที่ 3

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลนาตาล่วง ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ เทศบาลตำบลนาตาล่วง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลนาตาล่วง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึง กิจกรรมภายในโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ตำบลนาตาล่วง ครั้งที่…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลนาตาล่วง ครั้งที่ 3

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลหนองตรุด ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลหนองตรุด จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึง กิจกรรมในโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ตำบลหนองตรุด ครั้งที่ 3 มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนใน 3 มิติ…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลหนองตรุด ครั้งที่ 3

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมเสวนาแนวทางการดำเนินโครงการ U2T for BCG ภายในงานแสดงสินค้าและแพลตฟอร์มเพื่อชุมชน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมเสวนาเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ภายในงานแสดงสินค้าและแพลตฟอร์มเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการ U2T for BCG DIGITAL World to Metaverse ร่วมกับ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันร่วมเสวนา จัดโดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (สมส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ งานแสดงสินค้าและแพลตฟอร์มเพื่อชุมชน…

Continue Readingคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมเสวนาแนวทางการดำเนินโครงการ U2T for BCG ภายในงานแสดงสินค้าและแพลตฟอร์มเพื่อชุมชน

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม พิชิต TCAS’66” : A-Level ภาษาอังกฤษ TGAT Eng ครั้งที่ 3

วันนี้ (8 กันยายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.พรรษา พรหมมาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรม พิชิต TCAS’66” : A-Level ภาษาอังกฤษ TGAT Eng ครั้งที่ 3 ดำเนินงานภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสอบวัดสมรรถนะทั่วไป สำหรับการยื่นสมัครเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS โดยเป็นการอบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ได้รับการตอบรับจากครูและนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก #CM #PSU #PSUTrang #คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ #สงขลานครินทร์

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม พิชิต TCAS’66” : A-Level ภาษาอังกฤษ TGAT Eng ครั้งที่ 3

นักศึกษา รปศ. คว้ารางวัลชนะเลิศ กล่าวสุนทรพจน์ งาน ม.อ.วิชาการ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2565

วันนี้ (7 กันยายน 2565) ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์เทพยุดา เฝื่อคง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย นางสาวศศิธร ศิลปสาย และ นางสาวนาเดีย เสกหวัง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ตัวฉันในฐานะพลเมืองโลก” ภายในงาน ม.อ.วิชาการ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี โดยนางสาวศศิธร ศิลปะสาย ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดดังกล่าว รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 2,000 บาท การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล และ ดร.สุชานุช พันธนียะ พร้อมคณาจารย์ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้ร่วมให้คำแนะนำและฝึกซ้อมการเตรียมตัวแก่นักศึกษาเป็นอย่างดี…

Continue Readingนักศึกษา รปศ. คว้ารางวัลชนะเลิศ กล่าวสุนทรพจน์ งาน ม.อ.วิชาการ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2565

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดค่ายแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมให้กับ นักศึกษา UM

The 2nd FCM’s Language and Cultural Mobility Camp (PSU Trang FCM & UM FASS) Faculty of Commerce and Management (FCM), Prince of Songkla University (PSU) Trang Campus, organizes the 2nd FCM’s Language and Cultural Mobility Camp during 5-12 September 2022. The key aim of this…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดค่ายแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมให้กับ นักศึกษา UM

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง นำสินค้า U2T for BCG ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในงานเปิดตัวตลาดวิสาหกิจชุมชน เทศบาลตำบลนาตาล่วง

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ณ ถ้ำเขาสามบาตร ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดวิสาหกิจชุมชน เทศบาลตำบลนาตาล่วง นำผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการ U2T for BCG ตำบลนาตาล่วง ตำบลนาโต๊ะหมิง ตำบลบางรัก และตำบลหนองตรุด จังหวัดตรัง ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ที่ดึงดูดผู้บริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญาของแต่ละตำบล โดยมีทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าและการแสดงสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนในมิติต่าง ๆ ในช่วงก่อนหน้านี้ และชุมชนได้นำองค์ความรู้ไปต่อยอดสินค้าและบริการของตนเอง #U2T #U2TforBCG #CM #PSU #PSUTrang #คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ #สงขลานครินทร์

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง นำสินค้า U2T for BCG ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในงานเปิดตัวตลาดวิสาหกิจชุมชน เทศบาลตำบลนาตาล่วง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ U2T for BCG ตำบลนาโต๊ะหมิง ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG ตำบลนาโต๊ะหมิง จังหวัดตรัง กล่าวเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลนาโต๊ะหมิง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึง กิจกรรมภายในโครงการ โดยการจัดโครงการ U2T for…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ U2T for BCG ตำบลนาโต๊ะหมิง ครั้งที่ 3