สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต​

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บธ.บ. (การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.B.A. (Information and Digital Technology Management)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
075201700 ต่อ 52601
kittisak.ka@psu.ac.th

ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาชีพเฉพาะทางเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรธุรกิจได้ มีความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้ เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้

(1) นักพัฒนาซอฟต์แวร์
(2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(4) นักออกแบบและดูแลเว็บไซต์
(5) นักขายระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
(6) นักบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
(7) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(8) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(9) นักวิเคราะห์ธุรกิจ
(10) ผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต​

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์) 
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บธ.บ. (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.B.A. (Information and Computer Management)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
075201700 ต่อ 52601
kittisak.ka@psu.ac.th

ผลิตบัณฑิตที่สามารถนำนโยบาย กลยุทธ์ วิธีการ และกฎระเบียบต่าง ๆ ไปใช้กับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวคิดริเริ่มในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 

(1)  นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 
(2)  ผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยี 
(3)  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
(4)  นักออกแบบ และดูแลเว็บไซต์ 
(5)  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
(6)  นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ