You are currently viewing หลักสูตร FIRM ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

หลักสูตร FIRM ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

  • Post published:March 3, 2023

หลักสูตรการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง (FIRM) ม.อ.ตรัง ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์และงานรับนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่โรงละคร อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และ ดร.ชัยยา น้อยนารถ อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง ที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยได้ให้การแนะนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หลักสูตรที่เปิดสอน การรับนักศึกษา และให้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ ที่นำไปต่อยอดในอนาคต ความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงกิจกรรมสันทนาการ