ข้อมูลคณะ

ประวัติคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 โดยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษคือ “Faculty of Commerce and Management”

ปัจจุบัน คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มีโครงสร้างการบริหาร  ดังนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

   • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาการจัดกาสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
   • สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
   • สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
   • สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

   • สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • สาขาวิชาการออกแบบศิลปะการแสดงและนวัตกรรม (สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิสัยทัศน์

พัฒนาทุนมนุษย์และสร้างนวัตกรรมการจัดการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน Driving Human Capital and Management  

พันธกิจ

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา และจิตสาธารณะ
2. สร้างนวัตกรรมการจัดการเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
3. ขับเคลื่อนชุมชนเพื่อความยั่งยืนบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม โดยใช้การวิจัยและบริการวิชาการ

ค่านิยม

CoMMERCE
Co:   Co-creation
M:     Mankind
M:     Management Innovation
E:      Expertise
R:      Responsibility
C:      Change Ability
E:      Entrepreneurship

สมรรถนะหลัก

เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นวัตกรรใหม่ ใกล้ชิดชุมชน

วัฒนธรรมองค์กร

P = Partnership &Engagement ความเชื่อมโยงกับชุมชน

S = Sustainability Community ความยั่งยืนของชุมชน

U = Utilitarian Mastery  ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์

  • (ร่าง) ตัวชี้วัดหลัก (KPIs) แผนพัฒนาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดาวน์โหลด
  • แผนพัฒนาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (พ.ศ. 2561 – 2564) ดาวน์โหลด
  • แผนพัฒนาคณะพานิชยศาสตร์และการจัดการ ดาวน์โหลด
สัญลักษณ์คณะ

เรือสำเภา เป็นสัญลักษณ์ของการค้าขายและการเดินทาง รูปโลกแบบดิจิตอล หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบอินเตอร์ ที่ทำให้เราสามารถติดต่อซื้อขายกับคนทั่วโลกได้สะดวกมากขึ้น มีกิจกรรมเชิงพาณิชย์มากขึ้น สมกับเป็นธุรกิจในยุคดิจิตอล