ข้อมูลคณะ

ประวัติคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 โดยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษคือ “Faculty of Commerce and Management”

ปัจจุบัน คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มีโครงสร้างการบริหาร  ดังนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

   • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาการจัดกาสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
   • สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
   • สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
   • สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

   • สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • สาขาวิชาการออกแบบศิลปะการแสดงและนวัตกรรม (สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิสัยทัศน์

พัฒนาทุนมนุษย์และสร้างนวัตกรรมการจัดการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน
(Driving Human Capital and Management Innovation for sustainable community)  

พันธกิจ

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา และจิตสาธารณะ
2. สร้างนวัตกรรมการจัดการเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
3. ขับเคลื่อนชุมชนเพื่อความยั่งยืนบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม โดยใช้การวิจัยและบริการวิชาการ

ค่านิยม

P = Professionalism

• ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปัญญาสังคม
• ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว
• มุ่งมั่น ทุ่มเท มีจิตสาธารณะ
• มุ่งเน้นผู้เรียน

S = Social Responsibility: ความรับผิดชอบต่อสังคม

• เป็นที่พึ่งแก่ชุมชนและสังคม
• บ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นคนดี มีจิตสํานึกสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม

U = Unity: ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียว

• มีความรับผิดชอบร่วมกันในการทํางานด้วยความเต็มใจ เสียสละ อดทน เพื่อผลักดันให้องค์กร
ไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้

M = Modern Management: การบริหารจัดการด้วยเครื่องมือสมัยใหม่พัฒนางานระบบงานโดยใช้
เทคโนโลยี

สมรรถนะหลัก

  • Community Insight & Engagement
  • Modern Management & Creativity For Community

วัฒนธรรมองค์กร

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

  • แผนพัฒนาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (พ.ศ. 2564-2567) ดาวน์โหลด
  • แผนกลยุทธ์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (พ.ศ 2564 -2567) ดาวน์โหลด
  • (ร่าง) ตัวชี้วัดหลัก (KPIs) แผนพัฒนาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดาวน์โหลด
  • แผนพัฒนาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (พ.ศ. 2561 – 2564) ดาวน์โหลด
  • แผนพัฒนาคณะพานิชยศาสตร์และการจัดการ ดาวน์โหลด
สัญลักษณ์คณะ

เรือสำเภา เป็นสัญลักษณ์ของการค้าขายและการเดินทาง รูปโลกแบบดิจิตอล หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบอินเตอร์ ที่ทำให้เราสามารถติดต่อซื้อขายกับคนทั่วโลกได้สะดวกมากขึ้น มีกิจกรรมเชิงพาณิชย์มากขึ้น สมกับเป็นธุรกิจในยุคดิจิตอล