คณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2566) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย ดร.อภิญญา มาโนชญ์ภิญโญ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รหัส 6501) อนุสาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ (รหัส 650125) และ ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา มาโนชญ์ภิญโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิณี…

Continue Readingคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ม.อ.ตรัง จับมือ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง Trang Unet ลงนาม MOU ทางวิชาการ ครั้งที่ 3

Continue Readingม.อ.ตรัง จับมือ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง Trang Unet ลงนาม MOU ทางวิชาการ ครั้งที่ 3

ม.อ.ตรัง มอบอุปกรณ์ต้นแบบไม้กวาดจากขวดพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากโครงการ U2T for BCG ระยะที่ 3 ให้แก่ ผู้ว่าฯ ตรัง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้มอบชุดอุปกรณ์ต้นแบบการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก จำนวน 2 ชุด ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG ระยะที่ 3) ให้แก่ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ซึ่งชุดต้นแบบดังกล่าว ประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ชิ้น ได้แก่ เครื่องตัดขวด เครื่องรีดเส้น และเครื่องพันเส้น ชุดอุปกรณ์ต้นแบบการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก เป็นผลงานต่อยอดโครงการระยะที่ 2 จากโครงการ U2T for BCG…

Continue Readingม.อ.ตรัง มอบอุปกรณ์ต้นแบบไม้กวาดจากขวดพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากโครงการ U2T for BCG ระยะที่ 3 ให้แก่ ผู้ว่าฯ ตรัง

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ม.อ.ตรัง จัด PSU Contemporary Accounting Symposium 2023

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงละคร อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางการบัญชี ปีการศึกษา 2566 Contemporary Accounting Symposium 2023 จัดโดยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ การเรียนตามหลักสูตร รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรในด้านต่างๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณาจารย์และนักศึกษาประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม

Continue Readingหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ม.อ.ตรัง จัด PSU Contemporary Accounting Symposium 2023

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บจ.พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี สหกิจศึกษาและฝึกงาน การบริการวิชาการ และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด มี นายภีม  เพชรเกตุ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยอาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมเป็นพยานในการลงนามในครั้งนี้…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บจ.พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์