หลักสูตร TRM คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2566) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและคณาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (TRM) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรแบบ Site Visit โดยได้รับเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ธรรมโคร่ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) พร้อมสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร…

Continue Readingหลักสูตร TRM คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

หลักสูตร MBA คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการและผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พร้อมด้วย คณาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรแบบ Site Visit ได้รับเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทิภัค เพียรโรจน์ และ ดร.ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) พร้อมสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า…

Continue Readingหลักสูตร MBA คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

หลักสูตร BE คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2566) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พร้อมด้วย คณาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (BE) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรแบบ Site Visit ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรี สุรเกียรติ และ ดร.ณติกา ไชยานุพงศ์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance)…

Continue Readingหลักสูตร BE คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

หลักสูตร IDTM คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2566) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วย คณาจารย์ในสาขาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล (IDTM) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรแบบ Site Visit ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัฮดี แวดราแม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) พร้อมสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร…

Continue Readingหลักสูตร IDTM คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

หลักสูตร ACC คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2566) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต พร้อมด้วย คณาจารย์ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรแบบ Site Visit ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรี สุรเกียรติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัฮดี แวดราแม คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) พร้อมสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน…

Continue Readingหลักสูตร ACC คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

หลักสูตร FIRM ม.อ.ตรัง ร่วมต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก คปภ. ศูนย์ CIT ในโครงการ OIC InsurTech Award 2023

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตธุรกิจดิจิทัล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลินา อมรเหมานนท์ เลขานุการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) กรุงเทพมหานคร นำทีมโดยคุณชินพงศ์ กระสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณณิชรวี ผลหว้า ผู้ชำนาญงานอาวุโส กลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย ที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประกันภัย ประจำปี…

Continue Readingหลักสูตร FIRM ม.อ.ตรัง ร่วมต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก คปภ. ศูนย์ CIT ในโครงการ OIC InsurTech Award 2023

หลักสูตร MKT คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

***** วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย คณาจารย์ในหลักสูตร เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance)  พร้อมสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อยืนยันความมีคุณภาพของการดำเนินงานของหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อหลักสูตร และคณะต่อไป.

Continue Readingหลักสูตร MKT คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

หลักสูตร FIRM คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงิน ประกันภัย และการจัดการความเสี่ยง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลินา อมรเหมานนท์ เลขานุการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรแบบ Site Visit โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญา สุวรรณโณ และ ดร.สุดฤดี บำรุง คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร บธ.บ.การเงิน…

Continue Readingหลักสูตร FIRM คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร