สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บธ.บ. (การเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.B.A. (Finance, Insurance and Risk Management)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
075201700 ต่อ 52643
krittiya.d@psu.ac.th

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางทฤษฎีด้านการเงิน ประกันภัย การจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการ ในระดับบุคคลและระดับองค์กร เป็นบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการทำงานในธุรกิจประกันภัยอัจฉริยะ มีความสามารถและใฝ่รู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถใช้ความรู้พื้นฐานที่นำไปสู่การศึกษาและการพัฒนาความรู้ที่สูงขึ้นทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ปรับตัวได้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ทั้งสถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทประกันภัย ร่วมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีตำแหน่งงานดังนี้ ผู้พิจารณารับประกันภัย นักวิเคราะห์ค่าสินไหมทดแทน ที่ปรึกษาการวางแผนการเงินและแนะนำการประกันภัย นักวิเคราะห์การเงินและการลงทุน นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้สำรวจภัย เจ้าหน้าที่บริการผู้เอาประกันภัย นักการตลาดประกันภัย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับประกันภัย เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง นักวิเคราะห์เครดิตด้านสินเชื่อ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานอื่น ๆ ของบริษัทประกันภัย บริษัทการเงิน และบริษัทที่ประกอบธุรกิจ และสามารถทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะความสามารถเฉพาะในด้านการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บธ.บ. (ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.B.A. (Insurance and Risk Management)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี

ประธานหลักสูตร
075201700 ต่อ 52643
krittiya.d@psu.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและสามารถประยุกต์ใช้หลักวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพในการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจประกันภัยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้งสถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทประกันภัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมี่เกี่ยวข้อง โดยมีตำแหน่งงานดังนี้

(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิจารณารับประกันภัย
(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
(3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบการรับประกันภัย
(4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการผู้เอาประกันภัย
(5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
(6) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
(7) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจภัย
(8) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดประกันภัย
(9) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน
(10) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการลงทุน
(11) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยง
(12) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
(13) เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะนำการประกันภัย
(14) เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานอื่น ๆ ของบริษัทประกันภัย
(15) หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนต่างๆ ที่ต้องอาศัยบุคคลที่มีทักษะความสามารถเฉพาะในด้านนี้