หลักสูตรบัญชี ม.อ.ตรัง ร่วมพูดคุย ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ แลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2566) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต พร้อมด้วยคณาจารย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี วงศ์แก้ว หัวหน้าภาควิชาการบัญชี และคณาจารย์ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดโครงการสัมมนาคณาจารย์ภาควิชาการบัญชี ณ จังหวัดตรัง โดยทั้งสองหน่วยงานได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตและนักศึกษา รวมถึงหารือความร่วมมือในอนาคตของสองหน่วย

Continue Readingหลักสูตรบัญชี ม.อ.ตรัง ร่วมพูดคุย ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ แลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง เยือน Big C เข้าหารือการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน ที่ผ่านมา ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมหารือเชิงรุกถึงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมบริหารฯ บริษัท ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการร่วมกันขับเคลื่อนการบูรณาการการสอนกับสถานประกอบการชั้นนำอย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังร่วมรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน อันดับ 1 ของโลก” และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์”  ตลอดจนศึกษา ดูงานระบบการบริหารในฐานะที่ได้รับรางวัล Best Brand Performance…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง เยือน Big C เข้าหารือการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการ

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง รับเกียรติบัตรร่วม “โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน” ประจำปี 2565

วันนี้ (28 มิถุนายน 2566) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมตัวแทนคณาจารย์ และนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนในการรับมอบเกียรติบัตร การเข้าร่วม “โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน” ร่วมกับเครือข่ายสถาบันดำเนินการโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความรอบรู้ทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (DIRU) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (YMLDP) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายฯ และได้ขับเคลื่อนโครงการมาตลอดปี 2565 ในการกระตุ้น ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน ด้วยนำเครื่องมือที่เป็นเนื้อหาทางวิชาการเกี่ยวกับ “ความรอบรู้เรื่องสื่อ” สู่การนำไปใช้ประโยชน์ มาส่งเสริมรณรงค์ แบบครบวงจรทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ภาพการทำกิจกรรม

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง รับเกียรติบัตรร่วม “โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน” ประจำปี 2565

ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2566

Continue Readingม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2566

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

วันนี้ (12 มิถุนายน 2566) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และความรู้เบื้องต้นด้านศิลปะการแสดง ภาษา สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาและข่าวสารต่างๆ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง มี ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกข้อตกลง ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ประธานหลักสูตรในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้ร่วมเป็นพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและร่วมวางแผน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ในโครงการ “OPOAI-C” ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Readingม.อ.ตรัง ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและร่วมวางแผน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ในโครงการ “OPOAI-C” ประจำปีงบประมาณ 2566

ม.อ.ตรัง ร่วมออกบูธ “ไม้กวาดเรียกทรัพย์” ใน “โครงการสุขภาพดี วิถีไทย สูงวัยนครตรัง” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Continue Readingม.อ.ตรัง ร่วมออกบูธ “ไม้กวาดเรียกทรัพย์” ใน “โครงการสุขภาพดี วิถีไทย สูงวัยนครตรัง” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง