คณะผู้บริหาร

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
Deputy Dean for Administration
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์
Associate Dean for student Development and Corporate Relations
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Assistant Dean for Research and Academic Services
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา
Assistant Dean for Academics Affairs and Education Quality