คณะผู้บริหาร

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ