สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.A. (Business English)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
075201700 ต่อ 52698
piyawan.r@psu.ac.th

ผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการดำเนินงานทางธุรกิจ มีความพร้อมในการนำทักษะทางภาษาอังกฤษและความรู้ด้านธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน มีแนวคิดเชิงบูรณาการ สามารถเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ โดยนำวิทยาการและเทคโนโลยีไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานในองค์กรและสังคมส่วนรวม เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ มีสมรรถนะสากล และสามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ผู้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยมีตำแหน่งงานต่างๆ ดังนี้

(1) ภาคเอกชน/ บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ งานโรงแรม สายการบิน บริษัทนำเที่ยว หรือ งานสำนักงาน เป็นต้น เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรม สายการบิน บริษัทนำเที่ยว หรือ งานสำนักงาน) เจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ เลขานุการ มัคคุเทศก์ อาจารย์/ครูสอนภาษา
(2) ภาครัฐ/ หน่วยงานราชการ ทั้งในและต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สถานกงศุลประจำประเทศต่าง ๆ สถานศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่าอากาศยาน เป็นต้น เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เลขานุการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่า เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง อาจารย์ /ครูสอนภาษา
(3) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว เช่น โรงเรียนสอนภาษา ธุรกิจนำเข้าและส่งออก รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.A. (Business English)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในศาสตร์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจโดยนำทฤษฎีและประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพ ได้หลากหลายทั้งในหน่วยงานราชการ บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ เช่น กระทรววงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม สถานเอกอัคราชทูต สถานกงสุลประจำประเทศต่างๆ สถานศึกษา เป็นต้น

(1) หน่วยงานราชการภายในและต่างประเทศ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สถานกงศุลประจำประเทศต่าง ๆ สถานศึกษา
(2) บริษัท/ภาคเอกชนในและประเทศ
(3) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว เช่น โรงเรียนสอนภาษา ธุรกิจนำเข้าและส่งออก รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น