ทำเนียบคณบดี

ทำเนียบคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ชื่อ-สกุล

ช่วงเวลา

ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย

1 สิงหาคม 2566 - ปัจจุบัน

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร

1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2566

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร

1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย

1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2562

รักษาการแทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย

15 มกราคม 2559 -30 มิถุนายน 2559

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร

15 มกราคม 2556 – 14 มกราคม 2559

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พักตรา คูบุรัตถ์

1 มิถุนายน 2555 – 14 มกราคม 2556

รักษาการคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พักตรา คูบุรัตถ์

1 เมษายน 2553 – 30 พฤษภาคม 2555

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ทฤษฎิคุณ

1 มิถุนายน 2552 – 31 มีนาคม 2553

รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ทฤษฎิคุณ

19 มิถุนายน 2549 – 30 พฤษภาคม 2552

รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ