หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ม.อ.ตรัง จัด PSU Contemporary Accounting Symposium 2023

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงละคร อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางการบัญชี ปีการศึกษา 2566 Contemporary Accounting Symposium 2023 จัดโดยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ การเรียนตามหลักสูตร รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรในด้านต่างๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณาจารย์และนักศึกษาประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม

Continue Readingหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ม.อ.ตรัง จัด PSU Contemporary Accounting Symposium 2023

คณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างและอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นอาจารย์ตัวอย่างและอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2565 โดยได้มีการมอบเงินรางวัล คนละ 5,000 บาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ บุคลากรดีเด่น คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2565อาจารย์ ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ อาจารย์ตัวอย่าง ด้านการเรียนการสอน คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2565อาจารย์พจนารถ ฤทธิเดช  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต อาจารย์ตัวอย่าง ด้านบริการวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2565อาจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ นิลลออ         อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี…

Continue Readingคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างและอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2565

ม.อ.ตรัง จับมือ บจ.วู้ดเวอร์ค จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน Woodwork and PSU Mini Football International Tournament ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

Continue Readingม.อ.ตรัง จับมือ บจ.วู้ดเวอร์ค จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน Woodwork and PSU Mini Football International Tournament ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมกับ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จัดบรรยาย “ทักษะที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ตลาดแรงงานในองค์กรชั้นนำระดับชาติและนานาชาติ”

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ศูนย์ประชุม 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมโครงการบรรยาย “ทักษะที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ตลาดแรงงานในองค์กรชั้นนำระดับชาติและนานาชาติ” Indispensable Working Skills to Succeed in the National and Global Organizations วิทยากรโดย คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมกับ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จัดบรรยาย “ทักษะที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ตลาดแรงงานในองค์กรชั้นนำระดับชาติและนานาชาติ”

ศิษย์เก่า-นักศึกษา BE คว้ารางวัลชมเชย “การประกวดผลิตภัณฑ์ SMEs ดีเด่น”  ในโครงการเสวนาการยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าฯ

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ณฐ ย่าหลี เผยความยินดีต่อทีมธุรกิจจำลอง BEST REGARD ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (BE) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ที่ได้รับรางวัลชมเชย “การประกวดผลิตภัณฑ์ SMEs ดีเด่น” จากกลุ่ม BJC  Big C บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  ในโครงการเสวนา “การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โดยจะมีการเปิดตัวแบรนด์ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ในงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง ประจำปี…

Continue Readingศิษย์เก่า-นักศึกษา BE คว้ารางวัลชมเชย “การประกวดผลิตภัณฑ์ SMEs ดีเด่น”  ในโครงการเสวนาการยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าฯ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเสวนา “การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ”

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2565) ที่ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ วิทยาเขตตรัง ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา “การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ” โดยวิธีออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชน กิจกรรมชม ชิม โชว์ ผลิตภัณฑ์จากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) การนำเสนอผลิตภัณฑ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเสวนา “การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ”

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดค่ายแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมให้กับ นักศึกษา UM

The 2nd FCM’s Language and Cultural Mobility Camp (PSU Trang FCM & UM FASS) Faculty of Commerce and Management (FCM), Prince of Songkla University (PSU) Trang Campus, organizes the 2nd FCM’s Language and Cultural Mobility Camp during 5-12 September 2022. The key aim of this…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดค่ายแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมให้กับ นักศึกษา UM

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มดิจิทัล

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทีมผู้บริหารและบุคลากร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มดิจิทัล จัดโดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2565 โดยภายในงานมีผู้ประกอบการประเภทโรงแรม โฮมสเตย์ ในจังหวัดตรัง ที่ได้รับการอบรมการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการโรงแรม โฮมสเตย์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมออกบูธและร่วมเสวนาการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าว สำหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล ติดต่อได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มดิจิทัล

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการงานบริการชุมชนต่อยอดสู่งานวิจัย

วันนี้ (23 มิถุนายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีคณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พันธกิจเพื่อสังคมและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการเรียนการสอน และ อาจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ อาจารย์ตัวอย่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2565 ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “การบูรณาการงานบริการชุมชนต่อยอดสู่งานวิจัย” เพื่อให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามในการดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อทำงานวิจัยพร้อมกับการให้บริการวิชาการ โดยคณะทำงานโครงการ “NakornTrang Innovation City” นำโดยอาจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ แนะนำการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีคณาจารย์ บุคลากร…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการงานบริการชุมชนต่อยอดสู่งานวิจัย

คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง รับฟังความเห็นขับเคลื่อนโครงการ NakornTrang AgriCity

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ พร้อมด้วย อาจารยทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ อาจารย์ยศถกล โกศลเหมมณี อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ลงพื้นที่ชุมชนควนขัน และชุมชนสวนจันทร์ - วัดนิโครธ เขตเทศบาลนครตรัง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในชุมชน ร่วมวางแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ NakornTrang AgriCity ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ Nakorn Trang Innovation City ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับเทศบาลนครตรัง เพื่อวางรูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยในส่วนของโครงการย่อย NakornTrang AgriCity มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับคนเมือง โดยการนำนวัตกรรมทางการเกษตรและระบบ IoT (Internet of Thing) มาใช้ในการดำเนินโครงการ

Continue Readingคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง รับฟังความเห็นขับเคลื่อนโครงการ NakornTrang AgriCity