ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงินภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024”

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงินภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับศาสตร์การคำนวณและการเงิน และเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายระหว่างนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ โดยกำหนดจัดโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง📍เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 10 มกราคม 2567📍วันที่จัดงาน : วันที่ 22 มกราคม 2567📍สถานที่จัดงาน : ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์…

Continue Readingขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงินภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024”

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดค่าย PSU Trang Young Camp 2023

เมื่อวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2566 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ PSU Trang Young Camp 2023 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย 1. ค่ายสร้างนักบัญชีดิจิทัล 2. ค่ายเด็กคอมตรัง Digital Camp 3. ค่าย Digital Business เส้นทางสู่ Digital Product Manager 4. ติวภาษาอังกฤษ : พิชิต TCAS’67” (A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng) เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะวิชาการ/วิชาชีพ และปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ผ่านการจัดการศึกษาและการทำกิจกรรมในรูปแบบของค่ายโดยนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ ฝึกปฏิบัติการผ่านการใช้เครื่องมือ…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดค่าย PSU Trang Young Camp 2023

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการร่วมหารือกับวิทยาลัยเทคนิคตรัง สร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการร่วมหารือกับวิทยาลัยเทคนิคตรัง สร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาระดับ ปวช.และปชส. นำโดย นายกษิดิฎฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งสองสถาบัน โดยจะมีการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างกัน

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการร่วมหารือกับวิทยาลัยเทคนิคตรัง สร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือภายหลังลงนาม MOU บริษัท ศาลาแดง จำกัด

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือภายหลังลงนาม MOU บริษัท ศาลาแดง จำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีการนำระบบ ERP-SAP Business One แบบครบวงจร One-Stop Service มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ รวมถึงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกัน ทั้งยังมีการเปิดโอกาสฝึกประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาโดยการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานอีกด้วย

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือภายหลังลงนาม MOU บริษัท ศาลาแดง จำกัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ณฐ ย่าหลี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ บรรยายสรุปในประเด็นความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและบรรยาย Portfolio Work shop: ทำ Portfolio อย่างไรให้มหาวิทยาลัยในฝันตอบรับ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 90 คน

Continue Readingโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง รับเกียรติบัตรร่วม “โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน” ประจำปี 2565

วันนี้ (28 มิถุนายน 2566) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมตัวแทนคณาจารย์ และนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนในการรับมอบเกียรติบัตร การเข้าร่วม “โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน” ร่วมกับเครือข่ายสถาบันดำเนินการโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความรอบรู้ทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (DIRU) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (YMLDP) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายฯ และได้ขับเคลื่อนโครงการมาตลอดปี 2565 ในการกระตุ้น ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน ด้วยนำเครื่องมือที่เป็นเนื้อหาทางวิชาการเกี่ยวกับ “ความรอบรู้เรื่องสื่อ” สู่การนำไปใช้ประโยชน์ มาส่งเสริมรณรงค์ แบบครบวงจรทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ภาพการทำกิจกรรม

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง รับเกียรติบัตรร่วม “โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน” ประจำปี 2565

คณาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมออกบูธ “ไม้กวาดเรียกทรัพย์” ในกิจกรรม “ชวนฟิน กิน ช้อป ของดีเมืองตรัง ของดังชุมชน”ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรัง

Continue Readingคณาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมออกบูธ “ไม้กวาดเรียกทรัพย์” ในกิจกรรม “ชวนฟิน กิน ช้อป ของดีเมืองตรัง ของดังชุมชน”ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรัง

คณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

**** วันนี้ (25 เมษายน 2566) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102)

Continue Readingคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ม.อ.ตรัง จัด PSU Contemporary Accounting Symposium 2023

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงละคร อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางการบัญชี ปีการศึกษา 2566 Contemporary Accounting Symposium 2023 จัดโดยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ การเรียนตามหลักสูตร รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรในด้านต่างๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณาจารย์และนักศึกษาประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม

Continue Readingหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ม.อ.ตรัง จัด PSU Contemporary Accounting Symposium 2023