คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” จากนั้น มีการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานกับสำนักวิชาโดยมีอาจารย์จากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วม พร้อมนำชมห้องเรียน Smart Classroom เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคณะต่อไป

Continue Readingคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

มื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ห้องประชุม 2202 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ (A Pathway to an Academic Promotion) ครั้งที่ 1 "เพิ่มศักยภาพและให้คำปรึกษาการเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับ คณาจารย์ภายในคณะฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการให้กับคณาจารย์ได้เพิ่มศักยภาพและขอรับคำปรึกษาการเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการกับทีมวิทยากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร โดยมี ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ขอเชิญน้องๆม.ปลาย เข้าค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์ TRM Youth Guide Staycation

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ขอเชิญน้องๆม.ปลาย เข้าค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์ TRM Youth Guide Staycation ในวันที่ 27-28 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สำหรับที่มีความกล้าแสดงออก ชอบพูดชอบบรรยาย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 14 มกราคม 2567 ผ่านทาง QR CODE หรือสอบถามเพิ่มเติมทางเพจการจัดการการท่องเที่ยว TRM PSU TRANG วิธีการเข้าร่วมโครงการ มี 2 แบบ ดังนี้ พักค้างคืน มีค่าธรรมเนียมสมัคร 1 คน 200 บาท ไม่พักค้างคืน (ไป-กลับเอง) ไม่มีค่าสมัคร (ฟรี) รับจำนวน 50…

Continue Readingขอเชิญน้องๆม.ปลาย เข้าค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์ TRM Youth Guide Staycation

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงินภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024”

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงินภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับศาสตร์การคำนวณและการเงิน และเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายระหว่างนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ โดยกำหนดจัดโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง📍เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 10 มกราคม 2567📍วันที่จัดงาน : วันที่ 22 มกราคม 2567📍สถานที่จัดงาน : ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์…

Continue Readingขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงินภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024”

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดค่าย PSU Trang Young Camp 2023

เมื่อวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2566 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ PSU Trang Young Camp 2023 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย 1. ค่ายสร้างนักบัญชีดิจิทัล 2. ค่ายเด็กคอมตรัง Digital Camp 3. ค่าย Digital Business เส้นทางสู่ Digital Product Manager 4. ติวภาษาอังกฤษ : พิชิต TCAS’67” (A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng) เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะวิชาการ/วิชาชีพ และปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ผ่านการจัดการศึกษาและการทำกิจกรรมในรูปแบบของค่ายโดยนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ ฝึกปฏิบัติการผ่านการใช้เครื่องมือ…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดค่าย PSU Trang Young Camp 2023

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการร่วมหารือกับวิทยาลัยเทคนิคตรัง สร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการร่วมหารือกับวิทยาลัยเทคนิคตรัง สร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาระดับ ปวช.และปชส. นำโดย นายกษิดิฎฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งสองสถาบัน โดยจะมีการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างกัน

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการร่วมหารือกับวิทยาลัยเทคนิคตรัง สร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ

ค่ายพิชิต TCAS’67 A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng

ขอเชิญน้องๆ นักเรียนระดับ ม.ปลาย เข้าร่วมโครงการติวภาษาอังกฤษ อบรมฟรี ON SITE ไม่มีค่าใช้จ่าย วิทยากร : อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2566 วันที่จัดงาน : วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.30 น. สถานทีจัดงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สมัครได้ที่ https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Z05jjmad0kalKeG3CMXYvBEcEhIdyFxNqtPlssfNZJlUN0FITERFQjlOQ1I1SzRYRlpSMlBZSU80TS4u&origin=QRCode

Continue Readingค่ายพิชิต TCAS’67 A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือภายหลังลงนาม MOU บริษัท ศาลาแดง จำกัด

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือภายหลังลงนาม MOU บริษัท ศาลาแดง จำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีการนำระบบ ERP-SAP Business One แบบครบวงจร One-Stop Service มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ รวมถึงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกัน ทั้งยังมีการเปิดโอกาสฝึกประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาโดยการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานอีกด้วย

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือภายหลังลงนาม MOU บริษัท ศาลาแดง จำกัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ณฐ ย่าหลี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ บรรยายสรุปในประเด็นความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและบรรยาย Portfolio Work shop: ทำ Portfolio อย่างไรให้มหาวิทยาลัยในฝันตอบรับ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 90 คน

Continue Readingโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย