คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มดิจิทัล

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทีมผู้บริหารและบุคลากร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มดิจิทัล จัดโดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2565 โดยภายในงานมีผู้ประกอบการประเภทโรงแรม โฮมสเตย์ ในจังหวัดตรัง ที่ได้รับการอบรมการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการโรงแรม โฮมสเตย์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมออกบูธและร่วมเสวนาการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าว สำหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล ติดต่อได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มดิจิทัล

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการงานบริการชุมชนต่อยอดสู่งานวิจัย

วันนี้ (23 มิถุนายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีคณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พันธกิจเพื่อสังคมและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการเรียนการสอน และ อาจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ อาจารย์ตัวอย่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2565 ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “การบูรณาการงานบริการชุมชนต่อยอดสู่งานวิจัย” เพื่อให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามในการดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อทำงานวิจัยพร้อมกับการให้บริการวิชาการ โดยคณะทำงานโครงการ “NakornTrang Innovation City” นำโดยอาจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ แนะนำการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีคณาจารย์ บุคลากร…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการงานบริการชุมชนต่อยอดสู่งานวิจัย

คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง รับฟังความเห็นขับเคลื่อนโครงการ NakornTrang AgriCity

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ พร้อมด้วย อาจารยทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ อาจารย์ยศถกล โกศลเหมมณี อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ลงพื้นที่ชุมชนควนขัน และชุมชนสวนจันทร์ - วัดนิโครธ เขตเทศบาลนครตรัง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในชุมชน ร่วมวางแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ NakornTrang AgriCity ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ Nakorn Trang Innovation City ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับเทศบาลนครตรัง เพื่อวางรูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยในส่วนของโครงการย่อย NakornTrang AgriCity มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับคนเมือง โดยการนำนวัตกรรมทางการเกษตรและระบบ IoT (Internet of Thing) มาใช้ในการดำเนินโครงการ

Continue Readingคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง รับฟังความเห็นขับเคลื่อนโครงการ NakornTrang AgriCity

ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วันนี้ (22 มิถุนายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802)

Continue Readingทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจามรี ธีรตกุลพิศาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์สำคัญในการร่วมแลกเปลี่ยนและการรับทราบสภาพที่แท้จริงของระบบการบริหารจัดการของคณะ อันจะนำไปสู่การกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการบริหารต่อไป ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และรายงานป้อนกลับซึ่งระบุจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการวางแผนปรับปรุงคณะให้สมบูรณ์มากขึ้น พร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) โดยประชุมผ่านระบบ video conference

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมนำเสนอโครงการ NakornTrang Innovation City – PSU Project ต่อผู้บริหารเทศบาลนครตรัง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 65 ที่สำนักงานเทศบาลนครตรัง ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอรูปแบบและแนวคิดการสร้างเมืองแห่งนวัตกรรม ในโครงการ NakornTrang Innovation City - PSU Project “เมืองแห่งนวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืน - The city of innovation for well-being and sustainable development” ในที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง โดยมี ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมรับฟัง โดยโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลนครตรัง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติ.…

Continue Readingคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมนำเสนอโครงการ NakornTrang Innovation City – PSU Project ต่อผู้บริหารเทศบาลนครตรัง

คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ชุมชน เขตเทศบาลนครตรัง ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อน Nakorn Trang innovation City

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ พร้อมด้วย อาจารยทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ อาจารย์ยศถกล โกศลเหมมณี อาจารย์ ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ชุมชนบางรัก ชุมชนคลองน้ำเจ็ด เทศบาลนครตรัง ร่วมกับ นางสุดใจ ทองย้อย รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาลนครตรัง พนักงานเทศบาลนครตรัง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมหารือและกำหนดแนวทางสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ Nakorn Trang innovation City ให้เป็นรูปธรรมต่อไป ขอบคุณภาพประกอบจากเพจ PR Nakorntrang News

Continue Readingคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ชุมชน เขตเทศบาลนครตรัง ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อน Nakorn Trang innovation City

หลักสูตร BE คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดมหกรรมวิจัย : BE-Research Expo 2021

วันนี้ (25 ตุลาคม 2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวิจัย : BE-Research Expo 2021 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม Zoom จัดโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้การทำวิจัยอย่างมีกระบวนการ เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและจัดแสดงนิทรรศการ โปสเตอร์ผลงาน โดยเผยแพร่ผ่านรูปแบบออนไลน์ นำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation และ VDO Presentation รวมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาทของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นการต่อยอดการบริการวิชาการด้านการวิจัยในระดับที่สูงขึ้น งาน BE-Research Expo 2021…

Continue Readingหลักสูตร BE คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดมหกรรมวิจัย : BE-Research Expo 2021

ม.อ.ตรัง จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564 ให้เข้าร่วมผ่านรูปแบบออนไลน์

***** วันนี้ (24 กันยายน 2564) เวลา 08.00 น.  ที่ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานวันมหิดล ประจำปี 2564  เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย โดยในปีนี้เนื่องด้วยสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ปรับรูปแบบการจัดพิธีวางพวงมาลาฯ โดยให้เข้าร่วมผ่านโปรแกรมซูมและถ่ายทอดสดผ่านเพจ Prince of Songkla…

Continue Readingม.อ.ตรัง จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564 ให้เข้าร่วมผ่านรูปแบบออนไลน์

ม.อ.ตรัง มอบรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563-2564

***** เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนผู้บริหารกล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2563 – 2564 โดย อาจารย์รัชนี ชุมนิรัตน์ อาจารย์ประจำ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้รับรางวัล คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี พ.ศ 2563 และอาจารย์กิ่งกนก รัตนมณี อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ รับรางวัล คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี พ.ศ 2564 ***** นอกจากนั้น ยังมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในการรับนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา โดยแบ่งออกเป็น รางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี 2564 ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด…

Continue Readingม.อ.ตรัง มอบรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563-2564