คณบดี แสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขา ACC  แข่งขันตอบคำถามทางบัญชี PSU Trang Accounting Department Challenge

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี PSU Trang Accounting Department Challenge โครงการส่งเสริมการแข่งขันด้านวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนในการเข้าแข่งขันโครงการส่งเสริมการแข่งขันด้านวิชาชีพระดับชาติและระดับนานาชาติ กระตุ้นให้นักศึกษาที่สนใจเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ที่เรียนมาตามหลักสูตร เปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่มีศักยภาพในการแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านวิชาชีพบัญชี และเป็นการสร้างผลงานให้กับนักศึกษา โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย นางสาวประกายกานต์ แซ่เตียว รับรางวัลชนะเลิศ นายชัยเดช นิลประพันธุ์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายอาทิตย์ หมานจิตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายธนพล เกลือมีผลนางสาวสุกัญญา ชุมทอง นางสาวกัญจนพร ชูทอง นางสาวกัลปังหา ส่งนาวา และนายณัชพล พรหมพันธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม #สงขลานครินทร์ #ACC…

Continue Readingคณบดี แสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขา ACC  แข่งขันตอบคำถามทางบัญชี PSU Trang Accounting Department Challenge

ม.อ.ตรัง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

Continue Readingม.อ.ตรัง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

หลักสูตร ACC จัดสัมมนาและศึกษาดูงานด้านบัญชีโรงแรม ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์หาดใหญ่ และ โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา

เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2565 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์สรัญญา โยะหมาด และนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมจัดงานสัมมนา “ประเด็นสำคัญของระบบบัญชีและงบการเงินสำหรับกิจการพิเศษ-โรงแรม” และเข้าศึกษาดูงานด้านบัญชีโรงแรม ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์หาดใหญ่ และ โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา จัดโดยนักศึกษารายวิชา Accounting for Special Industries โดยได้รับเกียรติจาก คุณสะรอวี ยีเส็นเบ็ญละ ผู้จัดการโรงแรมอัลฟาฮัจย์หาดใหญ่ และ คุณมาร์ติน สุกนี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา เป็นวิทยากร ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารโรงแรม การจัดโครงการสัมมนาดังกล่าว เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการเรียนการสอนกับการทำงาน มีการร่วมวางแผนงานระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและตัวแทนนักศึกษากลุ่มที่ได้รับมอบหมาย…

Continue Readingหลักสูตร ACC จัดสัมมนาและศึกษาดูงานด้านบัญชีโรงแรม ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์หาดใหญ่ และ โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน CWIE

เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2565 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน CWIE : ปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ "Design thinking and Value Proposition Canvas for crafting the innovative accounting project" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พิชยดนย์ Acting Chief strategy officer and Executive, Muze Innovation Co,…

Continue Readingหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน CWIE

หลักสูตร ACC จัดสัมมนา เจาะประเด็น TAS1 และการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filling ในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับคุณ ภริดา บรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และคณะ จากบริษัท ซอย 3 แอคเค้าท์ติ้ง จำกัด ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรม สัมมนา ในหัวข้อ "เจาะประเด็น TAS 1 และการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filling ในยุคดิจิทัล" #สัมมนา #ACC #PSU #PSUTrang #สงขลานครินทร์

Continue Readingหลักสูตร ACC จัดสัมมนา เจาะประเด็น TAS1 และการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filling ในยุคดิจิทัล

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัด 2 โครงการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่โรงละคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ MY-THAI Cultural Exchange Programme 2022 และ โครงการ ASEAN Harmony 2022 โดยเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย และส่งเสริมความเข้าใจที่เกี่ยวกับอาเซียนผ่านการจัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาไทยกับต่างชาติ โดยมีนักศึกษาจากทั้งสองสถาบันเข้าร่วมกิจกรรม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และจังหวัดตรัง The…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัด 2 โครงการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง นำทัพ U2T for BCG ร่วมแสดงสินค้า ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะทำงาน U2T for BCG  ในความดูแลของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T For BCG ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนในโครงการ U2T for BCG ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชย์ศาสตร์ฯ จัดระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง นำทัพ U2T for BCG ร่วมแสดงสินค้า ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมพบหลักสูตร TCAS’66 รอบ 1/1 Portfolio (ช่วงที่ 1) ปี 2566 ผ่านระบบ Zoom

Continue Readingม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมพบหลักสูตร TCAS’66 รอบ 1/1 Portfolio (ช่วงที่ 1) ปี 2566 ผ่านระบบ Zoom

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการท่องเที่ยวชุมชน ในโครงการ U2T for BCG ตำบลโพรงจระเข้

วันนี้ (22 กันยายน 2565) ที่ อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน U2T for BCG ตำบลโพรงจระเข้ พร้อมด้วย คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ให้ความรู้ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน ตำบลโพรงจระเข้ ให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนด้านการวิเคราะห์ SWOT ของชุมชน และกิจกรรม Workshop โดยอาจารย์เทพยุดา เฝื่อคง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และอาจารย์นราภรณ์  ไชยรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการท่องเที่ยวชุมชน ในโครงการ U2T for BCG ตำบลโพรงจระเข้

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ม.อ. ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับบุคลากรวิทยาเขตตรัง ด้านการให้บริการวิชาการกับชุมชน

Continue Readingรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ม.อ. ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับบุคลากรวิทยาเขตตรัง ด้านการให้บริการวิชาการกับชุมชน