สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.B.A. (Digital Business)

อาจารย์บานเย็น แซ่หลี

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
075201700 ต่อ 52602
banyen.s@psu.ac.th

ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศเพื่อพัฒนาภาคธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบธุรกิจดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังสามารถบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ต่อยอดเป็นฐานความรู้ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศ ปลูกฝังให้เป็นบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานได้ และสามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย แตกต่างกันในหลายมิติ เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีตำแหน่งงานต่างๆ ดังนี้ นักออกแบบพัฒนา และดูแลเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พนักงานอีคอมเมิร์ซ (พนักงานผู้ช่วย/พนักงานปฏิบัติการ/หัวหน้างาน/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) นักการตลาดดิจิทัล (นักการตลาด/ผู้จัดการแผนกการตลาดดิจิทัล/ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์การตลาด) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ นักบริหารกลยุทธ์ (พนักงานวางแผนกลยุทธ์/ผู้จัดการกลยุทธ์ธุรกิจ/ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์) เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการใหม่ เป็นต้น

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บธ.บ. (การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.B.A. (Electronic Business Management)

อาจารย์บานเย็น แซ่หลี

ประธานหลักสูตร
075201700 ต่อ 52602
banyen.s@psu.ac.th

ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศเพื่อพัฒนาภาคธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังสามารถบริหารจัดการข้อมูล เพื่อนำไปใช้ต่อยอดเป็นฐานความรู้ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวคิดริเริ่มในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้
(1) นักการตลาดออนไลน์
(2) นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
(3) นักออกแบบพัฒนา และดูแลเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(4) ผู้ประกอบการใหม่ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(5) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(6) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ