หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บช.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) : B.Acc.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย

ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
075201700 ต่อ 52672
parichart.m@psu.ac.th

     ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินได้ตามมาตรฐานทางวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้ ออกแบบและนำเสนอสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลทางการบัญชีเป็นฐาน มีทักษะการจัดการ การเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม ประสานความร่วมมือ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม มีจิตสาธารณะ

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

    บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และประกอบวิชาชีพอื่นในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบวิชาชีพอิสระ ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านบัญชีบริหาร ด้านการภาษีอากร ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

นักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป  : แผนการศึกษา   | คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บช.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) : B.Acc.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย

ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
075201700 ต่อ 52672
parichart.m@psu.ac.th

     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานสากล มีจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตลอดจนทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชีควบคู่กับความรู้ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนทักษะทางวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ตลอดจนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการ การตัดสินใจ การเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

     ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และประกอบวิชาชีพอื่นในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบวิชาชีพอิสระ ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ (1) ด้านการทำบัญชี (2) ด้านการสอบบัญชี (3) ด้านบัญชีบริหาร (4) ด้านการภาษีอากร (5) ด้านการวางระบบบัญชี (6) ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี (7) ด้านการตรวจสอบภายใน (8) ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี (9) ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง