สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.B.A. (Tourism Management)

อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
075201700 ต่อ 52725
taneesak.n@psu.ac.th

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตบริการ มีทักษะการทำงาน การปรับตัว และการทำงานเป็นทีมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีทักษะความพร้อมในการเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านในยุคดิจิทัล โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในวิชาชีพการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ ความสามารถในปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ผู้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในองค์กรของรัฐและเอกชน โดยมีตำแหน่งงานต่าง ๆ ดังนี้

(1) การทำงานในกลุ่มธุรกิจนำเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว หรือตัวแทนการท่องเที่ยว พนักงานปฏิบัติการในธุรกิจนำเที่ยว
(2) การทำงานในกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมโรงแรม พนักงานต้อนรับในอุตสาหกรรมโรงแรม พนักงานต้อนรับในอุตสาหกรรมการบิน พนักงานในการดำเนินงานการจัดการประชุมและแสดงสินค้า
(3) การทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระด้านการท่องเที่ยว อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.B.A. (Tourism Management)

อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
075201700 ต่อ 52725
taneesak.n@psu.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม มีหลักวิชาการทางด้านการจัดการการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง ทั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับประเทศและภูมิภาค อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ดังต่อไปนี้

(1) พนักงานในบริษัทจัดการนำเที่ยว หรือตัวแทนการท่องเที่ยว
(2) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
(3) มัคคุเทศก์
(4) พนักงานในโรงแรม และรีสอร์ท
(5) ผู้ประกอบการบริษัทจัดการนำเที่ยว หรือตัวแทนการท่องเที่ยว
(6) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น
(7) เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารด้านการท่องเที่ยวหน่วยงานภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระ
(8) นักวิชาการหรือนักวิจัย
(9) อาจารย์ผู้สอน