สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชื่อปริญญา : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): รป.บ. (การจัดการรัฐกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.P.A. (Public Management)

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
075201700 ต่อ 52731
narongrit.p@psu.ac.th

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการสมัยใหม่ และตระหนักรู้ในงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์และนำมาต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐาน และมีความสามารถในการสื่อสารเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลายและขัดแย้งทางค่านิยม

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีตำแหน่งงานต่าง ๆ ดังนี้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักทรัพยากรบุคคล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) นักบริหารงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ นักวิชาการอิสระ เป็นต้น