คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บจ.พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี สหกิจศึกษาและฝึกงาน การบริการวิชาการ และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด มี นายภีม  เพชรเกตุ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยอาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมเป็นพยานในการลงนามในครั้งนี้…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บจ.พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์

คณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างและอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นอาจารย์ตัวอย่างและอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2565 โดยได้มีการมอบเงินรางวัล คนละ 5,000 บาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ บุคลากรดีเด่น คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2565อาจารย์ ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ อาจารย์ตัวอย่าง ด้านการเรียนการสอน คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2565อาจารย์พจนารถ ฤทธิเดช  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต อาจารย์ตัวอย่าง ด้านบริการวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2565อาจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ นิลลออ         อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี…

Continue Readingคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างและอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2565

ม.อ.ตรัง จับมือ บจ.วู้ดเวอร์ค จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน Woodwork and PSU Mini Football International Tournament ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

Continue Readingม.อ.ตรัง จับมือ บจ.วู้ดเวอร์ค จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน Woodwork and PSU Mini Football International Tournament ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  2565 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤบาล ยมะคุปต์  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802)

Continue Readingทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นักศึกษา รปศ. ม.อ.ตรัง คว้า ‘ชนะเลิศ-ชมเชย’ แข่งขันโครงการ Pol.Sci. Hackathon

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Pol.Sci. Hackathon ทางด้านนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ ในหัวข้อ “การลดความยากจนข้ามรุ่น ภาคใต้แนวคิดการคุ้มครองทางสังคม” จัดโดย สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท ได้แก่ ทีม THE END และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม We are…

Continue Readingนักศึกษา รปศ. ม.อ.ตรัง คว้า ‘ชนะเลิศ-ชมเชย’ แข่งขันโครงการ Pol.Sci. Hackathon

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมกับ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จัดบรรยาย “ทักษะที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ตลาดแรงงานในองค์กรชั้นนำระดับชาติและนานาชาติ”

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ศูนย์ประชุม 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมโครงการบรรยาย “ทักษะที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ตลาดแรงงานในองค์กรชั้นนำระดับชาติและนานาชาติ” Indispensable Working Skills to Succeed in the National and Global Organizations วิทยากรโดย คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมกับ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จัดบรรยาย “ทักษะที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ตลาดแรงงานในองค์กรชั้นนำระดับชาติและนานาชาติ”

ศิษย์เก่า-นักศึกษา BE คว้ารางวัลชมเชย “การประกวดผลิตภัณฑ์ SMEs ดีเด่น”  ในโครงการเสวนาการยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าฯ

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ณฐ ย่าหลี เผยความยินดีต่อทีมธุรกิจจำลอง BEST REGARD ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (BE) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ที่ได้รับรางวัลชมเชย “การประกวดผลิตภัณฑ์ SMEs ดีเด่น” จากกลุ่ม BJC  Big C บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  ในโครงการเสวนา “การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โดยจะมีการเปิดตัวแบรนด์ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ในงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง ประจำปี…

Continue Readingศิษย์เก่า-นักศึกษา BE คว้ารางวัลชมเชย “การประกวดผลิตภัณฑ์ SMEs ดีเด่น”  ในโครงการเสวนาการยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าฯ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเสวนา “การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ”

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2565) ที่ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ วิทยาเขตตรัง ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา “การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ” โดยวิธีออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชน กิจกรรมชม ชิม โชว์ ผลิตภัณฑ์จากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) การนำเสนอผลิตภัณฑ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเสวนา “การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ”