คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนาม MOU ทางวิชาการ กับ บจ.บีทรี อินโนเวทีฟ

***** วันนี้ (27 สิงหาคม 2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ทางธุรกิจ การฝึกงาน การบริการวิชาการ การวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์ด้านธุรกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดผลประโยชน์คุ้มค่าในด้านวิชาการ และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนของ  “หลักสูตรวัยเก๋าสร้างธุรกิจ” ระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กับบริษัท บีทรี อินโนเวทีฟ จำกัด  โดยมีคุณธรรศญา จิรกิจธารี กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท บีทรี อินโนเวทีฟ จำกัด เป็นผู้แทนลงนาม ในการนี้ ผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมด้วย ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี ดร. อรชนก ช่องสมบัติ…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนาม MOU ทางวิชาการ กับ บจ.บีทรี อินโนเวทีฟ

สาขาการท่องเที่ยวฯ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ  ม.อ.ตรัง คว้า 3 รางวัล จากโครงการ RUTS : New Normal New Tourism Business

***** วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) อาจารย์มะลิวัลย์ กาพย์เกิด ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยผลการส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ในโครงการ RUTS : New Normal New Tourism Business จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ มีสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 3 กิจกรรม มี อาจารย์มะลิวัลย์ กาพย์เกิด ดร.นฤบาล ยมะคุปต์ และอาจารย์อัมมาน โสดาหวัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาสามารถคว้ารางวัลมาได้ 3…

Continue Readingสาขาการท่องเที่ยวฯ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ  ม.อ.ตรัง คว้า 3 รางวัล จากโครงการ RUTS : New Normal New Tourism Business

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx หัวข้อ Introduction to EdPEx เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา****** เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx” โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นวิทยากรส่งมอบความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ผ่านระบบ video conference****** คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปรับใช้เกณฑ์ EdPEx…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา

ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2563

***** วันนี้ (30 ก.ค. 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหารวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจามรี ธีรตกุลพิศาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานในการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ video conference.

Continue Readingม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2563

ทีมบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาคณะฯ ตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมประชุมทบทวนผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Feedback Sharing to the Action Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ในปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 พร้อมกำหนดแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพของคณะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป.

Continue Readingทีมบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาคณะฯ ตามเกณฑ์ EdPEx

หลักสูตรบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมจัดสัมมนา Accounting Education Conference 2021

***** เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณาจารย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี Accounting Education Conference : AccEC 2021 หัวข้อ Accounting Education in the New Normal จัดโดย คณะทำงานเครือข่ายหลักสูตรทางการบัญชีในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยในปีนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้ร่วมเป็นผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยใช้รูปแบบการสัมมนาและนำเสนอแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถา.

Continue Readingหลักสูตรบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมจัดสัมมนา Accounting Education Conference 2021

ยุวทูต PSU Young GACC ม.อ.ตรัง ชูภูมิปัญญา “จาก” วิถีชีวิต สู่เศรษฐกิจชุมชน

***** วันนี้ (12 กรกฎาคม 2564) อาจารย์ณฐ ย่าหลี อาจารย์ เผยถึงการดำเนินการโครงการ PSU Young Global Affairs and Corporate Communication หรือ PSU Young GACC โดยมี ดร.สติมา โรจนวงศ์ชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ นางสาวสุธัญญา หนูนรินทร์ พร้อมด้วย นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (BE) และหลักสูตรบัญชี (ACC) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 15 คน ที่ได้รับเลือกเป็นยุวทูตโครงการ PSU Young GACC ได้ลงพื้นที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อทำโครงการ…

Continue Readingยุวทูต PSU Young GACC ม.อ.ตรัง ชูภูมิปัญญา “จาก” วิถีชีวิต สู่เศรษฐกิจชุมชน

ทีม Young Old Expertise Exchanger ม.อ. คว้ารางวัล The Best Creative Award จากเวที YICMG 2021

***** วันนี้ (9 กรกฎาคม 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้แสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่นักศึกษาและคณะทำงาน โครงการ The Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong Region’s Governance and Development หรือ YICMG 2021 ที่ปรับรูปแบบการดำเนินโครงการเป็นระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2564 โดยวิทยาเขตตรัง ได้เข้าร่วมการแข่งขันโดยใช้พื้นที่บริเวณห้องสมุด อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ***** การเข้าร่วมโครงการ YICMG 2021 ออนไลน์ ในปีนี้…

Continue Readingทีม Young Old Expertise Exchanger ม.อ. คว้ารางวัล The Best Creative Award จากเวที YICMG 2021