You are currently viewing ม.อ.ตรัง จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลิต “ไม้กวาดเรียกทรัพย์” เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับตำบลในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1

ม.อ.ตรัง จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลิต “ไม้กวาดเรียกทรัพย์” เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับตำบลในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1

  • Post published:March 20, 2023

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการไม้กวาดเรียกทรัพย์เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับตำบลในจังหวัดตรัง (U2T for BCG ระยะที่ 3) ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง วัดในชุมชน บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้มอบชุดอุปกรณ์ต้นแบบมากกว่า 10 ชุด ให้กับเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง พระอาจารย์วัดน้ำผุด ผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง และกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลปากแจ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง หัวหน้าโครงการฯ  เผยว่า สืบเนื่องจากการมอบชุดอุปกรณ์ต้นแบบการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าจากเศษพลาสติกไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า จำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในช่วงก่อนหน้านี้ คณะทำงานจัดโครงการไม้กวาดเรียกทรัพย์ฯ ครั้งที่ 1 จึงได้มอบชุดอุปกรณ์ต้นแบบไปยังพื้นที่ในจังหวัดตรัง รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพกระจายรายได้นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง และร่วมขับเคลื่อนไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้านการจัดการขยะ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายรวมทั้งคณะทำงาน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 สามารถติดตามได้จากช่องทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง