นักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษา BKI Scholarship ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กทม. ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยนักศึกษา 3 ท่าน เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ BKI Scholarship ประจำปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 30,000 บาท ต่อคนต่อปี ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ เพ็งปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง รับทุนการศึกษาในโครงการ BKI Scholarship รุ่นที่ 5 นางสาวธิดารัตน์ ชัยพิทักษ์…

Continue Readingนักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษา BKI Scholarship ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กทม. ประจำปี 2566

หลักสูตรภาษาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ให้แก่ครูระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ให้แก่ครูระดับประถมศึกษา จำนวน 10 คน จากโรงเรียนระดับประถมศึกษาใน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านหาดเลา  และโรงเรียนบ้านสามแยก  ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการจดจำคำศัพท์และสะกดคำศัพท์ของนักเรียน โดยมีทีมวิทยากรประกอบด้วย อ.สุทธิดา พรจำเริญ  อ.นันทนา สิทธิรักษ์ และ ดร.สติมา โรจนวงศ์ชัย จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง บรรยายให้ความรู้ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากบรรยายให้ความรู้ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 21 24 และ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมาในหัวข้อการใช้โปรแกรม Coggle, Quizlet, StudyBlue และ…

Continue Readingหลักสูตรภาษาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ให้แก่ครูระดับประถมศึกษา

นักศึกษาหลักสูตร FIRM ม.อ.ตรัง เข้ารับทุนรางวัลการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของสมาคมประกันชีวิตไทย กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง นำนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้ารับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนรางวัลการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของสมาคมประกันชีวิตไทย ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยในปีนี้มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาด้านวิชาประกันชีวิต หรือ คณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นสาขาหรือวิชาเอก) ทุนละ 10,000 บาท จำนวนทั้งหมด 2 ทุน ได้แก่ นายกิติพงษ์ ประสานสงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และนายสุรเชษฐ ศรีเปารยะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4…

Continue Readingนักศึกษาหลักสูตร FIRM ม.อ.ตรัง เข้ารับทุนรางวัลการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของสมาคมประกันชีวิตไทย กรุงเทพฯ