สาขาการจัดการการท่องเที่ยวจัดโครงการค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 2024

เมื่อวันที่ 27 มกราคม สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 2024 (TRM Youth Guide Staycation 2024 @PSU Trang) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของมัคคุเทศก์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าและบริการ และการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนรวมไปถึงเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวให้แก่ครู อาจารย์ และนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 100 คน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กล่าวเปิดกิจกรรม

Continue Readingสาขาการจัดการการท่องเที่ยวจัดโครงการค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 2024

หลักสูตรการเงินฯ จัดแข่งขันตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย มีนักเรียนทั่วภาคใต้เข้าร่วมกว่า 150 ทีม

วันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หลักสูตรการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงิน ภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของเยาวชน นักเรียนเกี่ยวกับศาสตร์การคำนวณและการเงิน และเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายระหว่างนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันความมั่นคงทางการเงินมีบทบาทสำคัญต่อผู้คนในสังคมทุกระดับ ที่เป็นตัวชี้วัด ในการดำเนินชีวิตของทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน องค์ความรู้ทางด้านการเงินและหลักประกันทางการเงินจึงเป็นสิ่งใกล้ตัวของประชาชนอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชน ที่กำลังเติบโตและก้าวเข้าสู่สังคมวัยทำงาน โดยมี ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม ในช่วงเช้ามีการบรรยายหัวข้อ “เงินทองของต้องรู้” โดยคุณปิยะ สุราสา รองผู้อำนวยการ CFP บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้…

Continue Readingหลักสูตรการเงินฯ จัดแข่งขันตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย มีนักเรียนทั่วภาคใต้เข้าร่วมกว่า 150 ทีม

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

มื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ห้องประชุม 2202 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ (A Pathway to an Academic Promotion) ครั้งที่ 1 "เพิ่มศักยภาพและให้คำปรึกษาการเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับ คณาจารย์ภายในคณะฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการให้กับคณาจารย์ได้เพิ่มศักยภาพและขอรับคำปรึกษาการเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการกับทีมวิทยากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร โดยมี ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ให้บริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษตอบสนองความต้องการของโรงเรียน

***เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ต้อนรับคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยในโครงการอบรมฯครั้งนี้มีวิทยากรให้ความรู้ด้านเทคนิคการสอนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษได้แก่  ดร.นันทนา สิทธิรักษ์ จากหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ จากหลักสูตรการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบูรณาการศาสตร์เกม (Gamification) เข้าไปในการเรียนรู้ของผู้เรียน. เราใช้ Microsoft Office 365 Pro Plus สำหรับการจัดการงานและการจัดการข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยม Faculty of Commerce and Management lecturers provide academic services on English…

Continue Readingอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ให้บริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษตอบสนองความต้องการของโรงเรียน

นักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษา BKI Scholarship ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กทม. ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยนักศึกษา 3 ท่าน เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ BKI Scholarship ประจำปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 30,000 บาท ต่อคนต่อปี ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ เพ็งปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง รับทุนการศึกษาในโครงการ BKI Scholarship รุ่นที่ 5 นางสาวธิดารัตน์ ชัยพิทักษ์…

Continue Readingนักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษา BKI Scholarship ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กทม. ประจำปี 2566

หลักสูตรภาษาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ให้แก่ครูระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ให้แก่ครูระดับประถมศึกษา จำนวน 10 คน จากโรงเรียนระดับประถมศึกษาใน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านหาดเลา  และโรงเรียนบ้านสามแยก  ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการจดจำคำศัพท์และสะกดคำศัพท์ของนักเรียน โดยมีทีมวิทยากรประกอบด้วย อ.สุทธิดา พรจำเริญ  อ.นันทนา สิทธิรักษ์ และ ดร.สติมา โรจนวงศ์ชัย จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง บรรยายให้ความรู้ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากบรรยายให้ความรู้ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 21 24 และ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมาในหัวข้อการใช้โปรแกรม Coggle, Quizlet, StudyBlue และ…

Continue Readingหลักสูตรภาษาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ให้แก่ครูระดับประถมศึกษา

นักศึกษาหลักสูตร FIRM ม.อ.ตรัง เข้ารับทุนรางวัลการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของสมาคมประกันชีวิตไทย กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง นำนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้ารับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนรางวัลการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของสมาคมประกันชีวิตไทย ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยในปีนี้มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาด้านวิชาประกันชีวิต หรือ คณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นสาขาหรือวิชาเอก) ทุนละ 10,000 บาท จำนวนทั้งหมด 2 ทุน ได้แก่ นายกิติพงษ์ ประสานสงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และนายสุรเชษฐ ศรีเปารยะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4…

Continue Readingนักศึกษาหลักสูตร FIRM ม.อ.ตรัง เข้ารับทุนรางวัลการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของสมาคมประกันชีวิตไทย กรุงเทพฯ