คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลบ้านควน ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลบ้านควน จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึงกิจกรรมภายในโครงการ โดยการจัดโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ตำบลบ้านควน ครั้งที่ 3 โดยครั้งนี้ได้มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนใน 3 มิติ ได้แก่…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลบ้านควน ครั้งที่ 3

นักศึกษา BE คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  “Decolonising English Language Teaching in Higher Education”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย อาจารย์นันทนา สิทธิรักษ์   อาจารย์สุทธิดา พรจำเริญ และ ดร.สุดาทิพย์ ประพันธ์ ได้นำตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 7 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “Decolonising English Language Teaching in Higher Education: Challenges and Ways Forwards” ณ อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระหว่างนักศึกษาและนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ 7 แห่ง…

Continue Readingนักศึกษา BE คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  “Decolonising English Language Teaching in Higher Education”

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่เกาะลิบง ร่วม รมว.ดิจิทัล นำเสนอการดำเนินงานพัฒนาระบบ E-ACCOM 

วันนี้ (2 กันยายน 2565) ที่ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณาจารย์ นักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ของจังหวัดตรัง ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาของจังหวัดตรังการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “เมืองศรีตรัง (Sri-Trang City)” ลงพื้นที่ตำบลเกาะลิบง เพื่อร่วมต้อนรับ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และคณะ ที่ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท : กรณีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวและพัฒนาอาชีพเกาะลิบง ต.ลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่เกาะลิบง ร่วม รมว.ดิจิทัล นำเสนอการดำเนินงานพัฒนาระบบ E-ACCOM 

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม พิชิต TCAS’66 : A-Level ภาษาอังกฤษ TGAT Eng ครั้งที่ 2

วันนี้ (1 กันยายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์เจนใจ นิพัทธมานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรม พิชิต TCAS’66” : A-Level ภาษาอังกฤษ TGAT Eng ครั้งที่ 2 ดำเนินงานภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสอบวัดสมรรถนะทั่วไป สำหรับการยื่นสมัครเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS โดยเป็นการอบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ได้รับการตอบรับจากครูและนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก #CM #PSU #PSUTrang #คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ #สงขลานครินทร์

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม พิชิต TCAS’66 : A-Level ภาษาอังกฤษ TGAT Eng ครั้งที่ 2

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลบางรัก ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลบางรัก จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3  ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึง กิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านการตลาดดิจิทัล บรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลบางรัก ครั้งที่ 3

อบรม EFFECTIVE ENGLISH WRITING

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 หรือนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่สนใจ เข้าร่วม... ❤️EFFECTIVE ENGLISH WRITING❤️ โครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2565 ✅ เทคนิคการเขียน Academic Writing ✅ การเชื่อมโยงเนื้อหาให้มีความเกี่ยวข้อง และต่อเนื่องกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้หัวเรื่องที่เขียน 👩‍🦰 วิทยากรโดย ดร.อภิญญา มาโนชญ์ภิญโญ 📍📍 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. 🕐 อบรมผ่านระบบ Zoom Meeting Meeting ID : 469 479 9589 📱📍 สแกน QR…

Continue Readingอบรม EFFECTIVE ENGLISH WRITING

U2T for BCG ทุ่งค่าย พัฒนาสูตรข้าวเหนียวแก้ว  เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในงาน ย้อนวันวานเมืองเก่า@ย่านตาขาว

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมคณะทำงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ตำบลทุ่งค่าย ได้จัดกิจกรรมโครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้การทำข้าวเหนียวแก้วสูตรใหม่ ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการทำข้าวเหนียวแก้วจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรักษ์ถิ่นทุ่งค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผู้เข้าอบรมจะได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ในการทำข้าวเหนียวแก้วสูตรดั้งเดิม และสูตรใหม่ ได้แก่ สูตรชาไทย สูตรกลิ่นมะพร้าว และสูตรผสมธัญพืช เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำข้าวเหนียวแก้วไว้ และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ และคณะทำงานยังได้นำสินค้าข้าวเหนียวแก้วสูตรใหม่ในรูปแบบแพ็คเกจสินค้าที่ทันสมัย นำมาทดสอบการทำตลาดให้ลูกค้าได้ชิมฟรี และจัดจำหน่าย พร้อมทั้งสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าในงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่า@ย่านตาขาว” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณย่านหัวสะพานเก่า เทศบาลตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง…

Continue ReadingU2T for BCG ทุ่งค่าย พัฒนาสูตรข้าวเหนียวแก้ว  เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในงาน ย้อนวันวานเมืองเก่า@ย่านตาขาว

U2T for BCG ตำบลโคกหล่อ จัดกิจกรรมอบรมการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกลวดลายใหม่ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ตำบลโคกหล่อ ได้จัดกิจกรรมโครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบการสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติกและการเผยแพร่ความรู้ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกหล่อ ณ อาคารสำนักงานชั่วคราวเทศบาลตำบลโคกหล่อ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมการพัฒนารูปแบบลวดลายใหม่ เช่น ลายหัวใจ ลายหมี เป็นต้น และพัฒนารูปทรงของการสานกระเป๋าให้เกิดเป็นสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้ากระเป๋าสานเส้นพลาสติกของกลุ่มผู้สูงอายุให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น #U2T#U2TforBCG #CM#PSU#PSUTrang #คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ #สงขลานครินทร์

Continue ReadingU2T for BCG ตำบลโคกหล่อ จัดกิจกรรมอบรมการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกลวดลายใหม่ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมจัดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่า@ย่านตาขาว”

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณย่านหัวสะพานเก่า เทศบาลตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG ตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง และคณะ ร่วมงานย้อนวันวานเมืองเก่า@ย่านตาขาว จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เทศบาลตำบลย่านตาขาว และชมรมเมืองเก่าย่านตาขาว โดยมีนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน งาน “ย้อนวันวานเมืองเก่า@ย่านตาขาว” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมจัดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่า@ย่านตาขาว”

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ม.อ.ตรัง จัดสัมมนาการบัญชี หัวข้อ “ความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์​สำหรับนักบัญชี​ในยุคดิจิทัล”​

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับคุณ กษิภัท ธนิตธนาคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรโครงการ Contemporary Accounting Symposium 2022 ในหัวข้อ​  "ความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์​สำหรับนักบัญชี​ในยุคดิจิทัล​ (Cyber​ Risk​ for​ Accountants in​ the​ Digital​ Age)" จัดโดยนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ACC) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม…

Continue Readingหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ม.อ.ตรัง จัดสัมมนาการบัญชี หัวข้อ “ความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์​สำหรับนักบัญชี​ในยุคดิจิทัล”​