อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2567 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้รับการคัดเลือกและพิจารณาเป็นผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2567 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

Continue Readingอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2567 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

สาขาการจัดการการท่องเที่ยวจัดโครงการค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 2024

เมื่อวันที่ 27 มกราคม สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 2024 (TRM Youth Guide Staycation 2024 @PSU Trang) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของมัคคุเทศก์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าและบริการ และการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนรวมไปถึงเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวให้แก่ครู อาจารย์ และนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 100 คน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กล่าวเปิดกิจกรรม

Continue Readingสาขาการจัดการการท่องเที่ยวจัดโครงการค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 2024

หลักสูตรการเงินฯ จัดแข่งขันตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย มีนักเรียนทั่วภาคใต้เข้าร่วมกว่า 150 ทีม

วันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หลักสูตรการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงิน ภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของเยาวชน นักเรียนเกี่ยวกับศาสตร์การคำนวณและการเงิน และเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายระหว่างนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันความมั่นคงทางการเงินมีบทบาทสำคัญต่อผู้คนในสังคมทุกระดับ ที่เป็นตัวชี้วัด ในการดำเนินชีวิตของทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน องค์ความรู้ทางด้านการเงินและหลักประกันทางการเงินจึงเป็นสิ่งใกล้ตัวของประชาชนอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชน ที่กำลังเติบโตและก้าวเข้าสู่สังคมวัยทำงาน โดยมี ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม ในช่วงเช้ามีการบรรยายหัวข้อ “เงินทองของต้องรู้” โดยคุณปิยะ สุราสา รองผู้อำนวยการ CFP บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้…

Continue Readingหลักสูตรการเงินฯ จัดแข่งขันตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย มีนักเรียนทั่วภาคใต้เข้าร่วมกว่า 150 ทีม

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดค่าย PSU Trang Young Camp 2023

เมื่อวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2566 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ PSU Trang Young Camp 2023 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย 1. ค่ายสร้างนักบัญชีดิจิทัล 2. ค่ายเด็กคอมตรัง Digital Camp 3. ค่าย Digital Business เส้นทางสู่ Digital Product Manager 4. ติวภาษาอังกฤษ : พิชิต TCAS’67” (A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng) เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะวิชาการ/วิชาชีพ และปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ผ่านการจัดการศึกษาและการทำกิจกรรมในรูปแบบของค่ายโดยนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ ฝึกปฏิบัติการผ่านการใช้เครื่องมือ…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดค่าย PSU Trang Young Camp 2023

นักศึกษา TRM คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการจัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา อาจารย์อัมมาน โสดาหวัน อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถาม ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการจัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยว “High value Tourism and continued safety health care challenge การท่องเที่ยวมูลค่าสูงและการดูแลสุขภาพความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2566” โดย นางสาววรรณฤดี เฉิดโฉม และนายพีรพัฒน์ บุญวัติ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 จากทีม The Little Baby Tourism…

Continue Readingนักศึกษา TRM คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการจัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยว