คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ยินดีกับทีม Dark Horse ต.บ้านควน คว้า Champion of พลังงานและวัสดุ ระดับภูมิภาคใต้ตอนบน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ “U2T for BCG Hackathon 2022”

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานโครงการฯ เข้าร่วมให้คำแนะนำและให้กำลังใจ ทีม Dark Horse ตำบลบ้านควน ซึ่งเป็นหนึ่งในตำบลที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในโครงการ U2T for BCG เพื่อนำเสนอผลงานด้านพลังงานและวัสดุ และแสดงความยินดีกับทีม Dark House ตำบลบ้านควน 1 ในสุดยอด 4 ทีม ที่คว้า Champion of พลังงานและวัสดุ ระดับภูมิภาคใต้ตอนบน…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ยินดีกับทีม Dark Horse ต.บ้านควน คว้า Champion of พลังงานและวัสดุ ระดับภูมิภาคใต้ตอนบน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ “U2T for BCG Hackathon 2022”

นักศึกษา MKT คณะพาณิชยศาสตร์ คว้า รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ Natural Rubber Startup Acceleration Program: Batch 2 by RAOT and PSU

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พิชยดนย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม Pitching and Exhibition ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการกิจการยางไปสู่การเป็น Startup ด้านยางพารา ประจำปี 2565 (Natural Rubber Startup Acceleration Program: Batch 2 by RAOT and PSU)  โดยนักศึกษาจาก ทีม Cricket King  ส่งผลงานเข้าประกวดในประเภท Idea to Prototype…

Continue Readingนักศึกษา MKT คณะพาณิชยศาสตร์ คว้า รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ Natural Rubber Startup Acceleration Program: Batch 2 by RAOT and PSU

โครงการติวภาษาอังกฤษ “พิชิต TCAS’66”

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการติวภาษาอังกฤษ “พิชิต TCAS'66” (A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng) #สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการนี้ #อบรมฟรี วิทยากรโดย คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ... วิทยากรเริ่ดสุด ปังสุด กำหนดการโครงการพิชิต TCAST 66 (ENG)#อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom A-Level: TGAT1 Eng ครั้งที่ 1วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น.โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์ A-Level: TGAT1 Eng ครั้งที่ 2วันพฤหัสบดีที่…

Continue Readingโครงการติวภาษาอังกฤษ “พิชิต TCAS’66”

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ฯ คว้ารองชนะเลิศ โครงการ Youth In Charge เสนอไอเดียพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ด้วย BCG Model

เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์วิญญู วัฒนยนตร์กิจ และ อาจารย์กมลชนก เซ่งสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการ Youth In Charge เสนอไอเดียพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ด้วย BCG Model จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยนักศึกษาจาก “ทีมวุ่นวายแต่เช้าเลย” คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอผลงานในหัวข้อ “Green ดีกว่า” คือการสร้างสรรค์แนวคิดในการนำของที่มีอยู่แล้วหรือของที่ใช้ไม่หมด นำกลับมาใช้งานได้ใหม่ โดยทีมได้เลือกนำเอา “มังคุด” มาเป็นตัวหลักในการคิดผลงาน…

Continue Readingนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ฯ คว้ารองชนะเลิศ โครงการ Youth In Charge เสนอไอเดียพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ด้วย BCG Model