ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ทีมบริหารคณะ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำคณะและบุคลากรสายอำนวยการ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลชาติ โชติการ และคุณสิทธา วะเจดีย์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566 ในการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) พร้อมสัมภาษณ์ทีมบริหารคณะ ตัวแทนอาจารย์และบุคลากรสายอำนวยการ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของคณะสู่ความเป็นเลิศ

Continue Readingประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยฯ จัดกิจกรรม Boot Camp โรงเรียนปากพนัง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพณิชยศาสตร์แลการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ จัดกิจกรรม Boot Camp อบรมความรู้ จัดกิจกรรมฐานความรู้ เกี่ยวกับการประกันภัย พร้อมให้ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียน โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกว่ากว่า 120 คน

Continue Readingสาขาวิชาการเงิน ประกันภัยฯ จัดกิจกรรม Boot Camp โรงเรียนปากพนัง

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ตรัง ร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ AUN QA

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ห้องประชุม 53 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม 3 อาจารย์นราภรณ์ไชยรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ตัวแทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพัฒธณาสุขรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไลทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการศึกษาและข้อมูลตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2567

Continue Readingวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ตรัง ร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ AUN QA

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ณฐ ย่าหลี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณประภากร ยอดโตมร ผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น หรือ Hyogo University ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการต่อไป

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” จากนั้น มีการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานกับสำนักวิชาโดยมีอาจารย์จากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วม พร้อมนำชมห้องเรียน Smart Classroom เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคณะต่อไป

Continue Readingคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเสริมสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อน Soft Power ของชุมชนท้องถิ่นสู่การการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 25 เมษายน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “Soft Power : ชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้น อาคารเรียนรวม 3 ห้องโรงละคร โดยมีดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง กล่าวเปิดงาน ในช่วงแรกมีกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกข้อตกลง พร้อมบรรยายวิชาการ “Soft Power : ชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” และกิจกรรมเสวนาวิชาการ การขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบริบทและมิติชุมชนท้องถิ่นตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย นายสายัญ ทองสม ประธานคณะดำเนินงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดตรัง บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน…

Continue Readingหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเสริมสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อน Soft Power ของชุมชนท้องถิ่นสู่การการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2567 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้รับการคัดเลือกและพิจารณาเป็นผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2567 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

Continue Readingอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2567 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

สาขาการจัดการการท่องเที่ยวจัดโครงการค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 2024

เมื่อวันที่ 27 มกราคม สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 2024 (TRM Youth Guide Staycation 2024 @PSU Trang) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของมัคคุเทศก์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าและบริการ และการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนรวมไปถึงเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวให้แก่ครู อาจารย์ และนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 100 คน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กล่าวเปิดกิจกรรม

Continue Readingสาขาการจัดการการท่องเที่ยวจัดโครงการค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 2024

หลักสูตรการเงินฯ จัดแข่งขันตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย มีนักเรียนทั่วภาคใต้เข้าร่วมกว่า 150 ทีม

วันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หลักสูตรการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงิน ภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของเยาวชน นักเรียนเกี่ยวกับศาสตร์การคำนวณและการเงิน และเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายระหว่างนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันความมั่นคงทางการเงินมีบทบาทสำคัญต่อผู้คนในสังคมทุกระดับ ที่เป็นตัวชี้วัด ในการดำเนินชีวิตของทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน องค์ความรู้ทางด้านการเงินและหลักประกันทางการเงินจึงเป็นสิ่งใกล้ตัวของประชาชนอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชน ที่กำลังเติบโตและก้าวเข้าสู่สังคมวัยทำงาน โดยมี ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม ในช่วงเช้ามีการบรรยายหัวข้อ “เงินทองของต้องรู้” โดยคุณปิยะ สุราสา รองผู้อำนวยการ CFP บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้…

Continue Readingหลักสูตรการเงินฯ จัดแข่งขันตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย มีนักเรียนทั่วภาคใต้เข้าร่วมกว่า 150 ทีม