You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

  • Post published:June 6, 2024

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ณฐ ย่าหลี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณประภากร ยอดโตมร ผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น หรือ Hyogo University ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการต่อไป