You are currently viewing วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ตรัง ร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ AUN QA

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ตรัง ร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ AUN QA

  • Post published:June 8, 2024

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ห้องประชุม 53 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม 3 อาจารย์นราภรณ์ไชยรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ตัวแทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพัฒธณาสุขรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไลทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการศึกษาและข้อมูลตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2567