You are currently viewing สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยฯ จัดกิจกรรม Boot Camp โรงเรียนปากพนัง

สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยฯ จัดกิจกรรม Boot Camp โรงเรียนปากพนัง

  • Post published:June 27, 2024

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพณิชยศาสตร์แลการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ จัดกิจกรรม Boot Camp อบรมความรู้ จัดกิจกรรมฐานความรู้ เกี่ยวกับการประกันภัย พร้อมให้ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียน โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกว่ากว่า 120 คน