You are currently viewing หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเสริมสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อน Soft Power ของชุมชนท้องถิ่นสู่การการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเสริมสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อน Soft Power ของชุมชนท้องถิ่นสู่การการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • Post published:April 29, 2024

เมื่อวันที่ 25 เมษายน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “Soft Power : ชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้น อาคารเรียนรวม 3 ห้องโรงละคร โดยมีดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง กล่าวเปิดงาน ในช่วงแรกมีกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกข้อตกลง พร้อมบรรยายวิชาการ “Soft Power : ชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” และกิจกรรมเสวนาวิชาการ การขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบริบทและมิติชุมชนท้องถิ่นตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย นายสายัญ ทองสม ประธานคณะดำเนินงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดตรัง บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและพันธกิจเพื่อสังคม การขับเคลื่อนท้องถิ่นตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อน Soft Power ของชุมชนท้องถิ่นสู่การการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาความร่วมมือกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สภาองค์กรชุมชนจังหวัดตรังและภาคีท้องถิ่นในการขยายพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดตรัง