นักศึกษา รปศ. ม.อ.ตรัง คว้า ‘ชนะเลิศ-ชมเชย’ แข่งขันโครงการ Pol.Sci. Hackathon

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Pol.Sci. Hackathon ทางด้านนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ ในหัวข้อ “การลดความยากจนข้ามรุ่น ภาคใต้แนวคิดการคุ้มครองทางสังคม” จัดโดย สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท ได้แก่ ทีม THE END และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม We are…

Continue Readingนักศึกษา รปศ. ม.อ.ตรัง คว้า ‘ชนะเลิศ-ชมเชย’ แข่งขันโครงการ Pol.Sci. Hackathon

ม.อ.ตรัง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

วันนี้ (22 มิถุนายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ชัยยา น้อยนารถ อธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตตรัง ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้มีความตั้งใจเรียน ร่วมทำกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย และให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีกิจกรรมบรรยายพิเศษ จาก คุณตรัย นุ่มแก้ว หรือ “จุรี” TikToker ชื่อดัง ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ตกผลึกทางชีวิต ตั้งเข็มทิศให้ตัวเอง” บอกเล่าการใช้ชีวิตช่วงวัยเรียนเพื่อเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาใหม่และผู้เข้าร่วมรับฟัง โดยถ่ายทอดสดและสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เพจ…

Continue Readingม.อ.ตรัง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

นักศึกษา ม.อ.ตรัง ทุนพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ  ร่วมเข้าเฝ้าฯ ผ่านระบบออนไลน์  

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง Miss Chan Kolyaney นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว และ Mr. Leng Vila นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นักเรียนทุนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2561-2564 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามคำเชิญของสำนักงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ โดยมีผู้แทนจากสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ร่วมเข้าเฝ้าฯ.

Continue Readingนักศึกษา ม.อ.ตรัง ทุนพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ  ร่วมเข้าเฝ้าฯ ผ่านระบบออนไลน์  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ “Contemporary Accounting symposium 2021: Road To Accounting Profession in New Normal Age“

*** เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Contemporary Accounting Symposium 2021: Road To Accounting Profession In New Normal Age ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา “สัมมนาทางการบัญชี” ที่กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาชีพบัญชีในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประเด็นสำคัญทางวิชาชีพบัญชี เทคโนโลยีทางการบัญชี และด้านอื่น ๆ สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพได้ในอนาคต.

Continue Readingหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ “Contemporary Accounting symposium 2021: Road To Accounting Profession in New Normal Age“

สาขาการท่องเที่ยวฯ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ  ม.อ.ตรัง คว้า 3 รางวัล จากโครงการ RUTS : New Normal New Tourism Business

***** วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) อาจารย์มะลิวัลย์ กาพย์เกิด ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยผลการส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ในโครงการ RUTS : New Normal New Tourism Business จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ มีสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 3 กิจกรรม มี อาจารย์มะลิวัลย์ กาพย์เกิด ดร.นฤบาล ยมะคุปต์ และอาจารย์อัมมาน โสดาหวัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาสามารถคว้ารางวัลมาได้ 3…

Continue Readingสาขาการท่องเที่ยวฯ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ  ม.อ.ตรัง คว้า 3 รางวัล จากโครงการ RUTS : New Normal New Tourism Business

ยุวทูต PSU Young GACC ม.อ.ตรัง ชูภูมิปัญญา “จาก” วิถีชีวิต สู่เศรษฐกิจชุมชน

***** วันนี้ (12 กรกฎาคม 2564) อาจารย์ณฐ ย่าหลี อาจารย์ เผยถึงการดำเนินการโครงการ PSU Young Global Affairs and Corporate Communication หรือ PSU Young GACC โดยมี ดร.สติมา โรจนวงศ์ชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ นางสาวสุธัญญา หนูนรินทร์ พร้อมด้วย นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (BE) และหลักสูตรบัญชี (ACC) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 15 คน ที่ได้รับเลือกเป็นยุวทูตโครงการ PSU Young GACC ได้ลงพื้นที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อทำโครงการ…

Continue Readingยุวทูต PSU Young GACC ม.อ.ตรัง ชูภูมิปัญญา “จาก” วิถีชีวิต สู่เศรษฐกิจชุมชน

ขยายเวลาประกวด “ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ”

ขยายเวลาประกวด "ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ" คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวด "ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ" คุณสมบัติผู้สมัคร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (ไม่จำกัดคณะ) แนวคิดการตั้งชื่อ - มีเอกลักษณ์ - สื่อถึงความเป็นคณะพาณิชยศาสตร์ฯ - สะกดง่าย จดจำง่าย - ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ สมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ -18 พฤษภาคม 2564 โดยสแกน QR Code หรือ คลิก https://qrgo.page.link/GG691 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณกัญญามาศ คงกล้า โทร. 075201700 ต่อ 52282

Continue Readingขยายเวลาประกวด “ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ”

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตร WIL – ทำแผนการสอนภายใต้สถานการณ์จริง”

วันนี้ (18 พ.ค.2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน “การพัฒนาหลักสูตร WIL และการจัดทำแผนการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์จริง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อลงกต ยะไวทย์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล รองประธานคณะกรรมการบริหารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็วิทยากรให้ความรู้และให้คำปรึกษา โดยมีอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม.

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตร WIL – ทำแผนการสอนภายใต้สถานการณ์จริง”

ประกาศผลการประกวดตั้งชื่อช่อง Youtube

ประกาศผลการประกวดตั้งชื่อช่อง Youtube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ขณะนี้ยัง "ไม่มีผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก"

Continue Readingประกาศผลการประกวดตั้งชื่อช่อง Youtube

มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง TCAS 4

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เปิดรับตรงพิเศษ ประจำปี 2564 โครงการ “มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง” ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS – https://student.mytcas.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  http://entrance.trang.psu.ac.th

Continue Readingมุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง TCAS 4