คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัด 2 โครงการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่โรงละคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ MY-THAI Cultural Exchange Programme 2022 และ โครงการ ASEAN Harmony 2022 โดยเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย และส่งเสริมความเข้าใจที่เกี่ยวกับอาเซียนผ่านการจัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาไทยกับต่างชาติ โดยมีนักศึกษาจากทั้งสองสถาบันเข้าร่วมกิจกรรม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และจังหวัดตรัง The…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัด 2 โครงการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ U2T for BCG ตำบลนาโต๊ะหมิง ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึง กิจกรรมโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิง ครั้งที่ 2 โดยมีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ U2T for BCG ตำบลนาโต๊ะหมิง ครั้งที่ 2