You are currently viewing ศิษย์เก่า-นักศึกษา BE คว้ารางวัลชมเชย “การประกวดผลิตภัณฑ์ SMEs ดีเด่น”  ในโครงการเสวนาการยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าฯ

ศิษย์เก่า-นักศึกษา BE คว้ารางวัลชมเชย “การประกวดผลิตภัณฑ์ SMEs ดีเด่น”  ในโครงการเสวนาการยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าฯ

  • Post published:November 29, 2022

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ณฐ ย่าหลี เผยความยินดีต่อทีมธุรกิจจำลอง BEST REGARD ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (BE) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ที่ได้รับรางวัลชมเชย “การประกวดผลิตภัณฑ์ SMEs ดีเด่น” จากกลุ่ม BJC  Big C บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  ในโครงการเสวนา “การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โดยจะมีการเปิดตัวแบรนด์ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ในงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผลงาน BEST REGARD เป็นแบรนด์ธุรกิจจำลองของนักศึกษาที่มุ่งหวังจะแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสู่ตลาดค้าปลีกและนานาชาติ  โดยในระยะแรก ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในระยะแรกมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบเหลียง  ให้เป็นเค้กโฟมใบเหลียงหน้าถั่วแดงญี่ปุ่น  และขนมไข่สไตล์ฝรั่งเศส (French Madeleine) เพื่อเป็นผลิตภัฑ์ของฝากในชื่อแบรนด์ BEST REGARD

ทีม BEST REGARD ประกอบด้วย นายศักดิพงศ์  เย็นใจ บัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ นางสาวขวัญชนก สุทธแก้ว  นางสาวนางสาวอังคณา ยีระแมะ นางสาวรุ้งทิวา ประสพแสง นางสาวภัครมัย เจะเลาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมี อาจารย์ปิยนุช รัตนานุกูล  และอาจารย์ณฐ  ย่าหลี เป็น Project Advisor