You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเสวนา “การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ”

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเสวนา “การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ”

  • Post published:November 19, 2022

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2565) ที่ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ วิทยาเขตตรัง ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา “การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ” โดยวิธีออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชน กิจกรรมชม ชิม โชว์ ผลิตภัณฑ์จากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) การนำเสนอผลิตภัณฑ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จำนวน 11 ตำบล  25 ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการประกวดแข่งขันหาผลิตภัณฑ์ดีเด่นของ U2T for BCG ในความรับผิดชอบของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดการค้าระดับประเทศ โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรัง

โครงการเสวนา “การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ” ดำเนินการภายใต้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการให้มีแนวทางและแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และเสริมสร้างศักยภาพในด้านการตลาด การเข้าถึงช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนคุณอัศวินเข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมรับฟังการเสวนาฯ

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพบรรยากาศภายในงาน