คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดเสวนาแนวทางการเขียน CLOs เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน

       เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสวนาในรูปแบบออนไลน์ (zoom meeting) ในหัวข้อ แนวทางการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ต้นแบบด้านการเรียนการสอนประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร  เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการเขียนวัตถุประสงค์ของรายวิชาให้สามารถวัดและประเมินผลได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนว่าจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะตามที่หลักสูตรมุ่งหวัง โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมในโครงการ ทั้งสิ้น 52 คน

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดเสวนาแนวทางการเขียน CLOs เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน

ม.อ.ตรัง รับ นศ.ปี 1 เข้ากักตัว ก่อนเปิดเรียน Onsite 7 ธันวาคม 2564

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2564) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และโครงสร้างกายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาขั้นปีที่ 1 และผู้ปกครอง ที่มาส่งนักศึกษาเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อรับการกักตัวและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2564 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่แจ้งความประสงค์กลับมาเรียนในชั้นเรียน (On site) จำนวน 79 คน โดยนักศึกษาที่กลับมาเรียนจะต้องปฏิบัติตัวตามแนวปฏิบัติการเข้าพักและเฝ้าระวังการระบาดระลอกใหม่ (Newly Emerging) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อย่างเคร่งครัด ตามแนวทางคำสั่งของจังหวัดตรัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง

Continue Readingม.อ.ตรัง รับ นศ.ปี 1 เข้ากักตัว ก่อนเปิดเรียน Onsite 7 ธันวาคม 2564

ม.อ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

***** เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 3 (3/2564) โดยในระเบียบวาระที่ 4 ประธานที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้า Wellness Campus ให้ที่ประชุมทราบ และในระเบียบวาระที่ 5 ที่ประชุมได้พิจารณาแผนพัฒนาวิทยาเขตตรัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2565)  พิจารณาผลการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระเบียบวาระที่ 6 ที่ประชุมรับทราบนโยบายการเพิ่มจำนวนนักศึกษารับจริงในระดับปริญญาตรี ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 และที่ประชุมได้รายงานการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รายงานภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562…

Continue Readingม.อ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ยินดีกับ นศ. รับทุนการศึกษา 15,000 บาท จากโครงการ BKI Scholarship

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง  ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลทิพย์ เพ็งปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง  ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นรุ่นที่ 5 จากโครงการ BKI Scholarship จากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 15,000 บาท ผ่านระบบออนไลน์ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการสอบสัมภาษณ์ทุน โดย ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต…

Continue Readingคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ยินดีกับ นศ. รับทุนการศึกษา 15,000 บาท จากโครงการ BKI Scholarship

ม.อ.ตรัง เร่งฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน 2/2564

*** วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2564) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษา 2/2564 เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และผู้เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียนที่กำลังจะสมัครเข้าเรียนที่วิทยาเขตตรัง โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการอนุเคราะห์วัคซีนป้องกัน Covid-19 จากจังหวัดตรังและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยอาจารย์และบุคลากรในวิทยาเขตตรัง ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 98.84 **** รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง เผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กำลังเตรียมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และขออนุญาตเสนอไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการขอเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยได้ขออนุญาตให้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในห้องเรียน (On Site) กลับมาเรียนได้เท่านั้น โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน…

Continue Readingม.อ.ตรัง เร่งฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน 2/2564

หลักสูตร BE คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดมหกรรมวิจัย : BE-Research Expo 2021

วันนี้ (25 ตุลาคม 2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวิจัย : BE-Research Expo 2021 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม Zoom จัดโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้การทำวิจัยอย่างมีกระบวนการ เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและจัดแสดงนิทรรศการ โปสเตอร์ผลงาน โดยเผยแพร่ผ่านรูปแบบออนไลน์ นำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation และ VDO Presentation รวมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาทของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นการต่อยอดการบริการวิชาการด้านการวิจัยในระดับที่สูงขึ้น งาน BE-Research Expo 2021…

Continue Readingหลักสูตร BE คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดมหกรรมวิจัย : BE-Research Expo 2021

เรียกรายชื่อสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 4 (29 ก.ย.64)

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการเรื่อง เรียกรายชื่อสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 4 thasaba4Download

Continue Readingเรียกรายชื่อสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 4 (29 ก.ย.64)

เรียกรายชื่อสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 4

ประกาศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการเรื่อง เรียกรายชื่อสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 4 เรียกรายชื่อสำรอง-คนที่-1Download

Continue Readingเรียกรายชื่อสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 4

ม.อ.ตรัง จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564 ให้เข้าร่วมผ่านรูปแบบออนไลน์

***** วันนี้ (24 กันยายน 2564) เวลา 08.00 น.  ที่ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานวันมหิดล ประจำปี 2564  เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย โดยในปีนี้เนื่องด้วยสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ปรับรูปแบบการจัดพิธีวางพวงมาลาฯ โดยให้เข้าร่วมผ่านโปรแกรมซูมและถ่ายทอดสดผ่านเพจ Prince of Songkla…

Continue Readingม.อ.ตรัง จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564 ให้เข้าร่วมผ่านรูปแบบออนไลน์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 4

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 4 thasaba-4Download

Continue Readingประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 4