You are currently viewing ม.อ.ตรัง เร่งฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน 2/2564

ม.อ.ตรัง เร่งฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน 2/2564

  • Post published:November 5, 2021

*** วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2564) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษา 2/2564 เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และผู้เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียนที่กำลังจะสมัครเข้าเรียนที่วิทยาเขตตรัง โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการอนุเคราะห์วัคซีนป้องกัน Covid-19 จากจังหวัดตรังและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยอาจารย์และบุคลากรในวิทยาเขตตรัง ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 98.84

**** รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง เผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กำลังเตรียมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และขออนุญาตเสนอไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการขอเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยได้ขออนุญาตให้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในห้องเรียน (On Site) กลับมาเรียนได้เท่านั้น โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้งการเรียนออนไลน์และการเรียนในห้องเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กลับมาเรียนในห้องเรียนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว หรือหากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทางมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดสรรวัคซีนให้ก่อนเปิดภาคเรียน โดยนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์กลับมาเรียนแบบ On Site จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเข้าพักและเฝ้าระวังการระบาดระลอกใหม่ (Newly Emerging) ของโรคติดเชื้อไวัรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อย่างเคร่งครัด ตลอดภาคการศึกษานี้

*** ส่วนนักศึกษาชั้นปีอื่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ยังคงให้เรียนแบบออนไลน์ โดยจะประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรังในระยะ 1-2 เดือนนี้ หากสามารถอนุญาตให้สถานศึกษาในจังหวัดสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ทางมหาวิทยาลัยฯ ก็จะอนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีอื่นเข้ามาเรียนในห้องเรียน (On Site) ได้และจะแจ้งให้ทราบกำหนดการอีกครั้ง