คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง “วิถีป่า วิถีนา” ณ โรงเรียนบ้านเขาหลัก

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมพิธีเปิดมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง วิถีป่า วิถีนา ณ โรงเรียนบ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง เป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตรัง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตามวิถีใหม่ และเพื่อสร้างช่องทางทางการตลาด เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตรัง ภายใต้ชื่องาน "วิถีป่า วิถีนา" โดยภายในงานมีการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละชุมชน การสาธิตผลิตภัณฑ์และอาหารของชุมชน รวมถึงการแสดงบนเวที กำหนดจัดขี้นระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านเขาหลัก

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง “วิถีป่า วิถีนา” ณ โรงเรียนบ้านเขาหลัก

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการสัมมนา “เทคนิคการบริหารคนและการจัดการงานอย่างมืออาชีพ”

**** เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ร่วมเปิดโครงการสัมมนา “เทคนิคการบริหารคนและการจัดการงานอย่างมืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณจันทร์เพ็ญ จันทนา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร การพัฒนาภาพลักษณ์และการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ผ่านระบบ video conference **** คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารในทุกระดับของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้เปิดมุมมอง กระตุ้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ เสริมสร้างแนวความคิดในการทำงานและการบริหารงานด้วยทัศนคติเชิงบวก โดยได้เปิดโอกาสให้ประธานหลักสูตรและตัวแทนของหลักสูตร ร่วมพูดคุย พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหลักสูตร…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการสัมมนา “เทคนิคการบริหารคนและการจัดการงานอย่างมืออาชีพ”

หลักสูตร DBiZ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนาม MOU ด้านวิชาการ กับ บจก.งานใหญ่ (Bigwork)

***** เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  พร้อมด้วย อาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีฯ อาจารย์บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล และ ดร.อรชนก ช่องสมบัติ อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กับ บริษัท งานใหญ่ จำกัด (Bigwork Co., Ltd) เพื่อร่วมมือด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สหกิจศึกษาและฝึกงาน การบริการวิชาการ และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบัณฑิตทางด้านธุรกิจดิจิทัล…

Continue Readingหลักสูตร DBiZ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนาม MOU ด้านวิชาการ กับ บจก.งานใหญ่ (Bigwork)

ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วันนี้ (21 ธันวาคม 2564) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) โดยมีคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมแสดงความยินผ่านการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)

Continue Readingทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมเปิดงาน มหกรรมจัดแสดงสินค้า 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T NEWGEN)

***** เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย​อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมพิธีเปิดงาน​มหกรรมจัดแสดงสินค้าภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา​ โดย ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ ในนามของตัวแทนคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยชาวบ้านจากชุมชนท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมเปิดงาน มหกรรมจัดแสดงสินค้า 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T NEWGEN)

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดโครงการผู้บริหารพบคณาจารย์ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่มหาวิทยาลัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมประชุมกับอาจารย์ในคณะเพื่อแจ้งวิสัยทัศน์ แนวคิด ทิศทางและแผนการดำเนินงานของคณะฯ ให้อาจารย์ได้รับทราบ รายงานสรุปผลการบริหารจัดการคณะฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงการแจ้งนโยบายการจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษา 2/2564 และเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อคณะฯ โดยเป็นการจัดกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดโครงการผู้บริหารพบคณาจารย์ในรูปแบบออนไลน์

คณะพาณิชยศาสตร์ ม.อ.ตรัง ลงนาม MOU ทางวิชาการ กับ บมจ.ธรรมนิติ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมสหกิจศึกษาและฝึกงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพ และผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)  มี คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณปนัดดา กาญจนดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นพยานในการลงนามในครั้งนี้ เครดิตภาพ จาก บมจ.ธรรมนิติ

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ ม.อ.ตรัง ลงนาม MOU ทางวิชาการ กับ บมจ.ธรรมนิติ

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง หารือสถานทูตอียิปต์ เล็งส่งนักศึกษาฝึกงานในต่างแดน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้มีโอกาสเข้าหารือทางวิชาการ คุณไพโรจน์ เหมและ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตรอียิปต์ ประจำประเทศไทย ในประเด็นการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการประเทศอียิปต์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะที่ได้เรียนมาในการทำงานจริง โดยเฉพาะในบริบทต่างแดน ณ สถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ ประจําประเทศไทย

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง หารือสถานทูตอียิปต์ เล็งส่งนักศึกษาฝึกงานในต่างแดน

ม.อ.ตรัง จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564 เน้นนวัตกรรมเพื่อวิถีชีวิตใหม่

ม.อ.ตรัง ปรับรูปแบบจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564 เป็นออนไลน์ เน้นนวัตกรรมเพื่อวิถีชีวิตใหม่ วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2564) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นประธานเปิดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2564 หรือ PSU Open House 2021 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีเปิดผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Prince of Songkla University,…

Continue Readingม.อ.ตรัง จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564 เน้นนวัตกรรมเพื่อวิถีชีวิตใหม่

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดทำแผนขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจกระท่อม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และ ดร.พิเชตวุฒิ นิลลออ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ “พืชกระท่อม” ตามแนวทางห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรทั้งในส่วนต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากการปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นำโดยคุณธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังและคณะ

Continue Readingคณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดทำแผนขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจกระท่อม