You are currently viewing ม.อ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

ม.อ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

  • Post published:November 10, 2021

***** เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 3 (3/2564) โดยในระเบียบวาระที่ 4 ประธานที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้า Wellness Campus ให้ที่ประชุมทราบ และในระเบียบวาระที่ 5 ที่ประชุมได้พิจารณาแผนพัฒนาวิทยาเขตตรัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2565)  พิจารณาผลการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระเบียบวาระที่ 6 ที่ประชุมรับทราบนโยบายการเพิ่มจำนวนนักศึกษารับจริงในระดับปริญญาตรี ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 และที่ประชุมได้รายงานการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รายงานภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 และรายงานการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคการศึกษา 2/2564

***** นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่ คุณสุกัญญา ดำจุติ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ สังกัดงานบริหาร ฝ่ายบริหารสำนักงานวิทยาเขตตรัง ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ