คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่เตรียมทำแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เกาะลิบง จ.ตรัง

เมื่อวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เกาะลิบง ในมิติด้านการท่องเที่ยว การสร้างอัตลักษณ์ และกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน และสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะลิบง

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่เตรียมทำแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เกาะลิบง จ.ตรัง

อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ ม.อ.ตรัง มอบทุนให้กำลังใจบุตรพนักงานที่เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.กฤติยา  ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนางสาวฟ้าใส  ซินมุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง บุตรนายสุทธิศักดิ์  ซินมุข อดีตบุคลากรสังกัดงานอาคารสถานที่ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ซึ่งเสียชีวิตเมื่อเดือนตุลาคม 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวของบุคลากรที่เสียชีวิต โดยมี ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยทีมบริหารและประธานหลักสูตรคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมให้กำลังใจ

Continue Readingอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ ม.อ.ตรัง มอบทุนให้กำลังใจบุตรพนักงานที่เสียชีวิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดสัมมนาทางการบัญชี Contemporary Accounting symposium ประจำปี  2022

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Contemporary Accounting Symposium 2022 ในหัวข้อ Keys To Becoming An Effective Accountant In The New Gen ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา “สัมมนาทางการบัญชี” ที่กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาชีพบัญชีในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีประเด็นสำคัญทางวิชาชีพที่ทันสมัยให้ควบคู่กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มทักษะในด้านอื่นๆ สามารถประยุกต์ความรู้ความสามารถเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีได้ในอนาคตและสายงานที่เกี่ยวข้องได้

Continue Readingหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดสัมมนาทางการบัญชี Contemporary Accounting symposium ประจำปี  2022

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคณะฯ ภายใต้แผน Transform วิทยาเขตตรัง

**** ทีมบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ นำโดย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมกับ ประธานหลักสูตรและตัวแทนทุกท่าน ร่วมระดมความคิด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคณะฯ ภายใต้แผนการ Transform วิทยาเขตตรัง เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ร้าน Occur Coffee

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคณะฯ ภายใต้แผน Transform วิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ ณ จังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย พร้อมขับเคลื่อนคณะฯ ในเชิงรุก

เมื่อวันที่ 27-30 มกราคม 2565 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ได้เข้าศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านการจัดการความรู้ (KM) ด้านการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร Non degree และศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ Edpex ให้กับผู้บริหารระดับคณะ เพื่อให้เกิดมุมมองด้านการพัฒนาศักยภาพและการขับเคลื่อนตามนโยบายของคณะในเชิงรุก ประกอบด้วย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และบริษัทเอกชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ ณ จังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย พร้อมขับเคลื่อนคณะฯ ในเชิงรุก

ม.อ.ตรัง หารือ มูลนิธิภัทรคีรีธรรม จับมือร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง

***** วันนี้ (31 มกราคม 2565) ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พระครูภัทรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาเหล็ก อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ประธานมูลนิธิภัทรคีรีธรรมและคณะ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ให้การต้อนรับ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในฐานะหัวหน้าชุดโครงการย่านตาขาวโมเดล และคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เพื่อแสวงหาแนวทางสู่การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง โดยคุณหิรัญปกรณ์ ทองเหม คณะทำงานของมูลนิธิภัทรคีรีธรรมได้ให้ข้อมูลความเป็นมาของมูลนิธิ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว พร้อมให้คำชี้แนะในการวางแผนพัฒนา การขับเคลื่อนโครงการเพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ***** ในการนี้ ตัวแทนคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ที่เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี ดร.สุทธิภรณ์ ตรึกตรอง ดร.จุติกา…

Continue Readingม.อ.ตรัง หารือ มูลนิธิภัทรคีรีธรรม จับมือร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วม UUM จัดบรรยายโครงการ THE VIRTUAL EXCHANGE หัวข้อ Accounting Implications of Covid-19 for Hospitality Industry

***** เมื่อเร็วๆ นี้ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมกับ School of Accountancy Universiti Utara Malaysia หรือ UUM ร่วมจัดกิจกรรมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ VIRTUAL EXCHANGE หัวข้อ Accounting Implications of Covid-19 for Hospitality Industry  โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Mohd Herry Mohd Nasirวิทยากรจาก School of Accounting Universiti Utara Malaysia  ให้ความรู้แก่นักศึกษาในการเสริมสร้างประสบการณ์ความเป็นนักบัญชีระดับสากลและฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านการบูรณาการร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาบัญชี ม.อ.ตรัง กับนักศึกษาบัญชีของมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วม UUM จัดบรรยายโครงการ THE VIRTUAL EXCHANGE หัวข้อ Accounting Implications of Covid-19 for Hospitality Industry

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วม UUM จัดบรรยายโครงการ THE VIRTUAL EXCHANGE หัวข้อ Covid-19, Entrepreneur and Economic Conditions

***** เมื่อเร็วๆ นี้  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia หรือ UUM Colledge of Business ร่วมจัดกิจกรรมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ VIRTUAL EXCHANGE ในหัวข้อ Covid-19, Entrepreneur and Economic Conditions : What Happen and How should Entrepreneur React?  โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Muhammad Muhaizam bin Musa และ Dr.Mohamad Helmi Bin Hidthiir วิทยากรจาก School of Economics,…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วม UUM จัดบรรยายโครงการ THE VIRTUAL EXCHANGE หัวข้อ Covid-19, Entrepreneur and Economic Conditions

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ Virtual Visiting Professor 2021 ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing University Project

*****เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.พรรษา พรหมมาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ Virtual Visiting Professor 2021 เมื่อวันที่ 10 14 17 และ 21 มกราคม 2565 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University Project) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Mengzhu Yan จาก Huazhong University of Science and Technology เมืองอู่ฮั่น…

Continue Readingสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ Virtual Visiting Professor 2021 ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing University Project

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ U2T  ระยะ 2

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ หัวหน้าคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็นผู้รายงานผลการดำเนินโครงการฯ และให้คำแนะนำแก่คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) U2T ระยะที่ 2 ที่เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินงานในระยะที่ 2…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ U2T  ระยะ 2