You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ท่าสะบ้า) ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ท่าสะบ้า) ครั้งที่ 4

  • Post published:September 21, 2021

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 4