You are currently viewing ม.อ.ตรัง จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564 เน้นนวัตกรรมเพื่อวิถีชีวิตใหม่

ม.อ.ตรัง จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564 เน้นนวัตกรรมเพื่อวิถีชีวิตใหม่

  • Post published:November 26, 2021

ม.อ.ตรัง ปรับรูปแบบจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564 เป็นออนไลน์ เน้นนวัตกรรมเพื่อวิถีชีวิตใหม่

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2564) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นประธานเปิดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2564 หรือ PSU Open House 2021 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีเปิดผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Prince of Songkla University, Trang Campus

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า การจัดการ ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2564  เป็นการเปิดโอกาสให้สังคมได้มีส่วนร่วมและได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ความเข้มแข็งด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยในปีนี้คณะกรรมการจัดงานได้ปรับรูปแบบการจัดงานเป็นแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 โดยเตรียมความพร้อมในหัวข้ออบรมและกิจกรรมต่างๆ ให้เข้ากับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล สมดังแนวคิดในการจัดงานที่ว่า “ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมเพื่อวิถีชีวิตใหม่” และขอชื่นชมวิทยาเขตตรัง ที่ได้ทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอดอย่างในช่วงที่เกิดการระบาดของโรค covid-19 ที่ได้ร่วมกับจังหวัดตรังในการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามในการดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่และบทบาทของมหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมรับผิดชอบร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดตรัง

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดงาน ม.อ.วิชาการ เป็นประจำทุกปี ในทุกวิทยาเขต โดยในปีนี้ วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมเพื่อวิถีชีวิตใหม่” เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อให้สังคมได้มีความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อ การเตรียมตัวสอบ และการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและเป็นการเผยแพร่ความรู้ วิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อสังคม 

การจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2554 มีกิจกรรมต่างๆ มากมายจากทุกสาขาวิชาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาทิ การประกวดสุนทรพจน์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การอบรมความรู้ทางด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล การประกวดคลิปวิดีโอ YouTube การประกวดภาพถ่ายธุรกิจ การตลาด โครงการแข่งขันความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การบรรยายพิเศษด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ การบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย หัวข้อ เคลียร์ชัดเส้นทาง tcas’65 การส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านบัญชี การประกันภัย การขับร้องเพลงจีน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา ในเขตภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งนักวิชาการและประชาชนผู้สนใจ สามารถติดตามรับชมกิจกรรมต่างๆ ทั้งถ่ายทอดสดและดูย้อนหลังได้ทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจ Prince of Songkla University, Trang Campus