You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดเสวนาแนวทางการเขียน CLOs เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดเสวนาแนวทางการเขียน CLOs เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน

  • Post published:November 18, 2021

       เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสวนาในรูปแบบออนไลน์ (zoom meeting) ในหัวข้อ แนวทางการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ต้นแบบด้านการเรียนการสอนประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร  เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการเขียนวัตถุประสงค์ของรายวิชาให้สามารถวัดและประเมินผลได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนว่าจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะตามที่หลักสูตรมุ่งหวัง โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมในโครงการ ทั้งสิ้น 52 คน