คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ชุมชน เขตเทศบาลนครตรัง ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อน Nakorn Trang innovation City

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ พร้อมด้วย อาจารยทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ อาจารย์ยศถกล โกศลเหมมณี อาจารย์ ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ชุมชนบางรัก ชุมชนคลองน้ำเจ็ด เทศบาลนครตรัง ร่วมกับ นางสุดใจ ทองย้อย รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาลนครตรัง พนักงานเทศบาลนครตรัง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมหารือและกำหนดแนวทางสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ Nakorn Trang innovation City ให้เป็นรูปธรรมต่อไป ขอบคุณภาพประกอบจากเพจ PR Nakorntrang News

Continue Readingคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ชุมชน เขตเทศบาลนครตรัง ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อน Nakorn Trang innovation City

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล ORAL PRESENTATION AWARD จากการประชุม The 10th PSU Education Conference

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น จากการนำเสนอผลงานในหัวข้อ Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 การประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference ซึ่งถือเป็นรางวัลสำหรับการทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการทำงานที่ดูแลนักศึกษาเป็นจำนวนมากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และแรงกดดันรอบด้าน การประชุมวิชาการระดับชาติ The 10th PSU Education Conference จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้หัวข้อ Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality…

Continue Readingขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล ORAL PRESENTATION AWARD จากการประชุม The 10th PSU Education Conference

ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “International Publication Pathways : ไขรหัสเส้นทางการตีพิมพ์นานาชาติ”

วันนี้ (13 มิถุนายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “International Publication Pathways : ไขรหัสเส้นทางการตีพิมพ์นานาชาติ” จัดระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุโสบ บุญสุข อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และอาจารย์นันทนา สิทธิรักษ์ (ผู้ช่วยวิทยากร) อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีกิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย และให้คำปรึกษาด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

Continue Readingม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “International Publication Pathways : ไขรหัสเส้นทางการตีพิมพ์นานาชาติ”

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติวางแผนระบบงาน “Work System” สำหรับการพัฒนาคณะ

เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมทีมผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมทั้งตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งระดมความคิดเห็น ร่วมสะท้อนความคิดด้านการบริหารองค์กร เปิดมุมมองการเชื่อมโยงการบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกันในระหว่างหน่วยงานภายในคณะ และเพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน นำไปสู่การวางแผนระบบงาน “Work System” สำหรับการพัฒนาคณะตามเกณฑ์ EdPEx ในปีการศึกษา 2565 โดยคณะฯ ตั้งเป้าหมายมุ่งผลลัพธ์ไปสู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมทุกส่วนงาน

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติวางแผนระบบงาน “Work System” สำหรับการพัฒนาคณะ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง ต้อนรับภาคีเครือข่ายในการอบรมการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0 ให้กับผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2202 สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับภาคีเครือข่ายในการอบรมการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0 ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งแบบ Onsite และ Online ภายใต้การจัดสรรงบประมาณใน “โครงการพันธกิจ ม.อ. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0” ซึ่งมีการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มหรือระบบต้นแบบนวัตกรรมจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการโรงแรม โฮมสเตย์ หอพัก  ระบบวางแผนจัดการสถานประกอบการด้านการค้า ระบบจัดการขายสินค้าออนไลน์ และระบบบริหารจัดการงาน โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ทั้งนี้ โครงการอบรมข้างต้นอบรมสอดคล้องกับ “โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ของจังหวัดตรัง” ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาของจังหวัดตรังการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะของประเทศไทย เป็นระยะเวลา 2…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง ต้อนรับภาคีเครือข่ายในการอบรมการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0 ให้กับผู้ประกอบการ

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมัธยมในจังหวัดตรัง

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง ได้เข้าพบผู้อำนวยการและคณาจารย์จากโรงเรียนกันตังพิทยากร โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา และโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ มูลนิธิ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนต่างๆ  และมีแผนในการเข้าหารือกับโรงเรียนในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมัธยมในจังหวัดตรัง

ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์ นักเรียน TCAS รอบ 3 ADMISSION ปีการศึกษา 2565

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2565) ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับนักเรียนที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 3 ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 Admission ปีการศึกษา 2565https://entrance.trang.psu.ac.th/tcas65-r3-interview/ Facebook กลุ่ม : psutrang2565https://www.facebook.com/groups/824057128234110 การเตรียมตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565https://entrance.trang.psu.ac.th/newstudent/

Continue Readingม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์ นักเรียน TCAS รอบ 3 ADMISSION ปีการศึกษา 2565

คณาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.ม.อ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ที่โรงแรมลากูน่า แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ พร้อมด้วย อาจารย์วิสุทธิ์ เหมหมัน ดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ และ ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ร่วมเป็นวิทยากรให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ในการจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรในด้านความเสี่ยง รวมถึงยกระดับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิก โดยได้บรรยายในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง ไม่ยากอย่างที่คิด : การประเมิน บริหารความเสี่ยง และการเขียนแผนบริหารความเสี่ยง สอ.ม.อ.” และ “การยกระดับคุณภาพการบริการของ สอ.ม.อ.”

Continue Readingคณาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.ม.อ ประจำปี 2565

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรออนไลน์ Web Login สำหรับ Hotspot และ User Manager บน RouterOS v.7”

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2565) คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรออนไลน์ Web Login สำหรับ Hotspot และ User Manager บน RouterOS v.7” ที่มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้งานเราเตอร์ไมโครติก (MikroTik Certified Trainer) การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 จำนวน 2 วัน ในแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรออนไลน์ Web Login สำหรับ Hotspot และ User Manager บน RouterOS v.7”

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนาม MOU ทางวิชาการ กับ บจ.เทพไทยโปรดัคท์

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2565) ที่บริษัท เทพไทยโปรดัคท์ จำกัด สำนักงานใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ตัวแทนคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กับ บริษัท เทพไทยโปรดัคท์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณกร สุริยพันธุ์ Managing Director บริษัท เทพไทยโปรดัคท์ จำกัด เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมสหกิจศึกษาและฝึกงาน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ การวิจัย บริการวิชาการ การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดเวทีเสวนาหรือสัมมนาทางวิชาการและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมหรือให้การสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ตามกรอบบันทึกข้อตกลง

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนาม MOU ทางวิชาการ กับ บจ.เทพไทยโปรดัคท์