You are currently viewing ม.อ.ตรัง รับ นศ.ปี 1 เข้ากักตัว ก่อนเปิดเรียน Onsite 7 ธันวาคม 2564

ม.อ.ตรัง รับ นศ.ปี 1 เข้ากักตัว ก่อนเปิดเรียน Onsite 7 ธันวาคม 2564

  • Post published:November 15, 2021

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2564) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และโครงสร้างกายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาขั้นปีที่ 1 และผู้ปกครอง ที่มาส่งนักศึกษาเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อรับการกักตัวและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2564 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่แจ้งความประสงค์กลับมาเรียนในชั้นเรียน (On site) จำนวน 79 คน โดยนักศึกษาที่กลับมาเรียนจะต้องปฏิบัติตัวตามแนวปฏิบัติการเข้าพักและเฝ้าระวังการระบาดระลอกใหม่ (Newly Emerging) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อย่างเคร่งครัด ตามแนวทางคำสั่งของจังหวัดตรัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง