You are currently viewing ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • Post published:December 21, 2021

วันนี้ (21 ธันวาคม 2564) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) โดยมีคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมแสดงความยินผ่านการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)