You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566

  • Post published:April 5, 2023

วันนี้ (5 เมษายน 2566) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 (The 12th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2023) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ภายใต้ theme “พลิกความท้าทาย ปรับตัว สู่วิจัย เพื่อความยั่งยืน” จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยได้รับเกียรติจาก Kangjuan Lyu. Professor คณบดี SILC BUSINESS SCHOOL เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Embrace Sustainability – From Challenge to Change” ภายใต้รูปแบบ การนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 จัดในรูปแบบ On site และ Online เฉพาะการประชุมวิชาการระดับชาติ และรูปแบบ Online เฉพาะการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม นำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย รวมถึงต่อยอดผลงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ในปีนี้ มีการนำเสนอผลงานในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบัญชี/การเงิน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้วิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยในประเทศ ส่วนผลงานระดับนานาชาติซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลงานนำเสนอใน 5 Session ได้แก่ 1) Session Business Administration 2) Session Marketing 3) Session Business Management ได้แก่ Public Administration, Accounting/Finance, Tourism 4) Session English, language instruction and culture และ 5) Session Creative and Performing Arts

ผลงานวิจัยดีเด่น

Best Paper Award