You are currently viewing นักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษา BKI Scholarship จาก บมจ.กรุงเทพประกันภัย ประจำปี 2565

นักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษา BKI Scholarship จาก บมจ.กรุงเทพประกันภัย ประจำปี 2565

  • Post published:March 31, 2023

วันนี้ (31 มีนาคม 2566) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  ร่วมให้การต้อนรับ คุณสมบูรณ์ การีกิจ ผู้จัดการภาคใต้ คุณบุญธรรม ประยืนยง ผู้จัดการสาขาตรัง  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทมอบทุนการศึกษาในโครงการ BKI Scholarship ประจำปี 2565 จำนวน 15,000 บาท ต่อคนต่อภาคการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ให้กับ นางสาวธิดารัตน์ ชัยพิทักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ นักศึกษาซึ่งได้รับทุนการศึกษาในโครงการ BKI Scholarship รุ่นที่ 6 และ นางสาวกมลทิพย์ เพ็งปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ทุนการศึกษาในโครงการ BKI Scholarship รุ่นที่ 5

โดยก่อนหน้านี้ นางสาวสุวิมล ปราบทุกข์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ BKI Scholarship รุ่นที่ 4 ได้รับมอบไปแล้วที่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่