You are currently viewing ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปี 2566

ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปี 2566

  • Post published:March 24, 2023

วันนี้ (24 มีนาคม 2566) ที่ โรงละคร ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และพันธกิจเพื่อสังคม วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปี 2566 และกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงแรมในเครือ Mariott ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในสายโรงแรม ให้กับนักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษาในปีถัดไป

ในการนี้ นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้นำเสนอการประกวดผลงานนักศึกษา สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2566 ด้านนวัตกรรมดีเด่น และด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น รวม 12 ผลงาน