You are currently viewing หลักสูตร FIRM คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

หลักสูตร FIRM คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

  • Post published:July 11, 2023

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงิน ประกันภัย และการจัดการความเสี่ยง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลินา อมรเหมานนท์ เลขานุการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรแบบ Site Visit โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญา สุวรรณโณ และ ดร.สุดฤดี บำรุง คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร บธ.บ.การเงิน ประกันภัย และการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) พร้อมสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า เพื่อยืนยันความมีคุณภาพของการดำเนินงานของหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อหลักสูตร และคณะต่อไป