You are currently viewing ม.อ.ตรัง หารือ มูลนิธิภัทรคีรีธรรม จับมือร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง

ม.อ.ตรัง หารือ มูลนิธิภัทรคีรีธรรม จับมือร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง

  • Post published:January 31, 2022

***** วันนี้ (31 มกราคม 2565) ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พระครูภัทรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาเหล็ก อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ประธานมูลนิธิภัทรคีรีธรรมและคณะ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ให้การต้อนรับ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในฐานะหัวหน้าชุดโครงการย่านตาขาวโมเดล และคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เพื่อแสวงหาแนวทางสู่การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง โดยคุณหิรัญปกรณ์ ทองเหม คณะทำงานของมูลนิธิภัทรคีรีธรรมได้ให้ข้อมูลความเป็นมาของมูลนิธิ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว พร้อมให้คำชี้แนะในการวางแผนพัฒนา การขับเคลื่อนโครงการเพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

***** ในการนี้ ตัวแทนคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ที่เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี ดร.สุทธิภรณ์ ตรึกตรอง ดร.จุติกา โกศลเหมมณี ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ อาจารย์ยศถกล โกศลเหมมณี และ อาจารย์ณฐ ย่าหลี

ส่วนตัวแทนจากภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรังที่เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณลือพงษ์ อ๋องเจริญ คุณศิลเรืองศรี สุขใส คุณหิรัญปกรณ์ ทองเหม  คุณณัฐชานันท์ สุกใสวัชร์ คุณชัยสิทธิ์ เส็นฤทธิ์ คุณอัจฉริยา ทองดี และคุณอีสมาแอน เบ็ญสอาด