You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง “วิถีป่า วิถีนา” ณ โรงเรียนบ้านเขาหลัก

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง “วิถีป่า วิถีนา” ณ โรงเรียนบ้านเขาหลัก

  • Post published:January 19, 2022

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมพิธีเปิดมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง วิถีป่า วิถีนา ณ โรงเรียนบ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

มหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง เป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตรัง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตามวิถีใหม่ และเพื่อสร้างช่องทางทางการตลาด เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตรัง ภายใต้ชื่องาน “วิถีป่า วิถีนา” โดยภายในงานมีการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละชุมชน การสาธิตผลิตภัณฑ์และอาหารของชุมชน รวมถึงการแสดงบนเวที กำหนดจัดขี้นระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านเขาหลัก