You are currently viewing หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดสัมมนาทางการบัญชี Contemporary Accounting symposium ประจำปี  2022

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดสัมมนาทางการบัญชี Contemporary Accounting symposium ประจำปี  2022

  • Post published:February 17, 2022

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Contemporary Accounting Symposium 2022 ในหัวข้อ Keys To Becoming An Effective Accountant In The New Gen ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา “สัมมนาทางการบัญชี” ที่กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาชีพบัญชีในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีประเด็นสำคัญทางวิชาชีพที่ทันสมัยให้ควบคู่กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มทักษะในด้านอื่นๆ สามารถประยุกต์ความรู้ความสามารถเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีได้ในอนาคตและสายงานที่เกี่ยวข้องได้